Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5529/GA, 11 december 2020, beroep
Uitspraakdatum:11-12-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/5529/GA

    

         

Betreft [klager]

Datum 11 december 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de intrekking van zijn regimaire verlof (om te werken) van 21 augustus 2019 tot 21 september 2019.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Lelystad heeft op 31 oktober 2019 het beklag gegrond verklaard, maar daarbij aan klager geen tegemoetkoming toegekend (PL 2019-686). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft beroep ingesteld tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Lelystad (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De beoordeling

De beklagcommissie heeft geoordeeld dat de intrekking van klagers verlof onredelijk en onbillijk is. Nu alleen klager beroep heeft ingesteld, staat dat oordeel in beroep niet ter discussie.

De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming toegekend, omdat de gevolgen nog ongedaan gemaakt zouden kunnen worden (vergelijk artikel 68, zesde en zevende lid, van de Penitentiaire beginselenwet). De beroepscommissie volgt dat oordeel niet. De intrekking van het verlof heeft kennelijk een maand geduurd. In die periode heeft klager – naar het oordeel van de beklagcommissie – ten onrechte niet kunnen werken. Niet valt in te zien hoe dat nog ongedaan gemaakt kon of kan worden. De beroepscommissie is daarbij van oordeel dat deze gevolgen naar hun aard een tegemoetkoming rechtvaardigen.

Gelet op het voorgaande kan de beroepscommissie zich niet verenigen met het oordeel van de beklagcommissie om geen tegemoetkoming toe te kennen. Zij zal het beroep daarom gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming toekennen van €50,-.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in beroep aan de orde. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €50,-.

 

 

Deze uitspraak is op 11 december 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. D. van der Sluis, voorzitter, mr. J.M.L. Niederer en mr. D.W.J. Vinkes, leden, bijgestaan door mr. P. de Vries, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven