Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3299/TR, 23 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:23-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3299/TR

betreft: [klager] datum: 23 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

tegen een beslissing van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

1. De beoordeling
Het beroep richt zich tegen de beslissing van de Minister van eind 2006 tot beëindiging van klagers onbegeleide werkverlof. Klager verblijft in een longstayvoorziening van de Prof. Mr. W.P.J. Pompestichting te Nijmegen. De Minister heeft het hoofd van
de Pompestichting op 11 mei 2004 meegedeeld dat aanvragen voor onbegeleide verloven vanuit longstayvoorzieningen, gelet op de toentertijd op handen zijnde wijziging in het verlofbeleid, niet in behandeling worden genomen. In december 2005 heeft in
verband met het aangescherpte verlofbeleid een herbeoordeling van klagers verlof plaatsgevonden. Klager had op dat moment onbegeleid werkverlof. De onderliggende machtiging is vervolgens voor wat betreft het onbegeleide werkverlof op 22 december 2005
ingetrokken. Abusievelijk heeft het hoofd van de Pompestichting klager toch onbegeleid werkverlof toegestaan. Na de evaluatie van de verlofsituatie in het najaar van 2006 heeft de Minister het werkverlof van klager eind 2006 ook feitelijk beëindigd.
Een
dergelijke beslissing kan niet aangemerkt worden als een beslissing van de Minister die een beperking van een wettelijk recht inhoudt, daar noch in de Bvt noch in andere wet- of regelgeving een recht op verlofverlening is neergelegd en uit het thans
vigerende toetsingskader verlof terbeschikkinggestelden van 6 maart 2007 volgt dat aan tbs-gestelden die in een longstayvoorziening zijn geplaatst geen onbegeleid verlof wordt toegestaan. Klager kan om bovenstaande redenen niet in zijn beroep worden
ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, mr.drs. F.A.M. Bakker en drs. G.A.M. Mensing, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 23 mei 2007.

secretaris voorzitter

Naar boven