Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0501/GM, 23 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:23-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/501/GM

betreft: [klager] datum: 23 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. V.C. Serrarens, advocaat te Middelburg, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 20 februari 2007 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Artikel 29, eerste lid, van de Pm, luidt:
”Alvorens een beroepschrift in te dienen doet de gedetineerde een schriftelijk verzoek aan de Medisch Adviseur bij het Ministerie van Justitie om te bemiddelen terzake van de klacht. Dit verzoek dient uiterlijk op de veertiende dag na die waarop het
medisch handelen waartegen de klacht zich richt heeft plaatsgevonden te worden ingediend.”

Het bemiddelingsverzoek is door de raadsvrouwe ingediend op 29 januari 2007. Uit dat bemiddelingsverzoek blijkt dat op 23 oktober 2006 een laatste verzoek aan de medische dienst van de locatie Dordtse Poorten is gedaan om aan klager fysiotherapeutische
behandelingen te verstrekken. Door en namens klager is gesteld dat sindsdien geen actie door de medische dienst is ondernomen.

De in voornoemd artikel 29 genoemde termijn is, gelet op het voorgaande, ruimschoots overschreden, terwijl eventuele rechtvaardigingsgronden voor die termijnoverschrijding niet aannemelijk zijn geworden. Gelet daarop kan klager niet worden ontvangen in
zijn klacht.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, L.E.M. Kleipool en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 23 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven