Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0324/GB, 22 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/324/GB

Betreft: [klager] datum: 22 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.A.W. Knoester, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 februari 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 juli 2003 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) Rotterdam, locatie Noordsingel. Op 21 februari 2007 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap
geldt.

3. De standpunten
3.1. Het beroep tegen de bestreden beslissing is namens klager als volgt toegelicht.
De beslissing is onvoldoende, althans onjuist gemotiveerd. Voorts is de beslissing niet met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen. Er is immers uitgegaan van niet vaststaande feiten en daar waar die feiten vaststaan, zijn deze niet als zodanig
erkend. Klager vreest dat hij door de overplaatsing zijn toch al beperkte sociale netwerk zal verliezen. In de Noordsingel ontving klager met enige regelmaat bezoek van [...] uit Gouda. Deze meneer is minder valide en is voor zijn vervoer afhankelijk
van een zogenaamde medische taxi. Wanneer klager in Vught verblijft, zullen de reiskosten voor zijn bezoeker te hoog worden en vreest klager verstoken te blijven van de door hem zo gewaardeerde bezoeken.
Dat klager problemen zou verwachten met een medegedetineerde in de gevangenis De IJssel in Krimpen aan den IJssel is inmiddels achterhaalde informatie. De betreffende persoon blijkt al meer dan twee jaar weg te zijn uit De IJssel.
Verder is de beslissing genomen op grond van informatie die is opgesteld door zijn vorige TR-functionaris (begeleider in het kader van het programma Terugdringen Recidive), terwijl er op dat moment nog geen informatie beschikbaar was van zijn nieuwe
TR-functionaris.
Tenslotte is ook niet ingegaan op de door klager in bezwaar aangevoerde gronden. De motivering dat klagers selectie “via de normale procedure is verlopen” acht klager onvoldoende en onbegrijpelijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager komt in aanmerking voor deelname aan het programma TR. Door de Bouman GGZ is op verzoek een adviesrapportage uitgebracht over klager, waaruit blijkt dat hij hoog scoort op de inschatting te recidiveren. Naar aanleiding hiervan is met de
reclassering een reïntegratieplan opgesteld met interventies die dienen te worden gevolgd om te komen tot gedragsverandering.
Plaatsing in de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel bleek niet mogelijk, omdat daar een gedetineerde zou verblijven met wie klager grote problemen verwachtte.
Bovendien duurde het TR-proces inmiddels dermate lang, dat er spanningen zijn ontstaan tussen klager en zijn trajectbegeleider, hetgeen heeft geleid tot een schrijven, waarin werd aangegeven dat klager geweigerd zou hebben mee te werken aan het
TR-programma. Dit zou betekenen dat klager in de toekomst niet gefaseerd zou kunnen worden. Al lezende heeft de selectiefunctionaris echter geen weigering aan medewerking TR herkend, zodat hij heeft gemeend klager toch in een andere TR-inrichting te
moeten plaatsen, waardoor het gehele TR-proces in die inrichting opnieuw kan worden opgepakt.
Klagers voorkeur voor Heerhugowaard kon daarbij niet worden gehonoreerd, omdat in die inrichting pas met de gedragsinterventies begonnen zou kunnen worden na plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting. In Vught kan betrokkene reeds tijdens de
gesloten fase met gedragsinterventies en -veranderingen worden geconfronteerd. Overigens zou het bezoekersprobleem ook in Heerhugowaard spelen maar vreemd genoeg heeft klager dit niet als belemmering opgeworpen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beslissing van de selectiefunctionaris houdt verband met de plannen voor een TR-traject voor klager. Gelet op de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het nemen van die beslissing, heeft de selectiefunctionaris in redelijkheid, gelet
op de onder 3.2 opgesomde gronden, tot die beslissing kunnen komen. Het beroep moet derhalve ongegrond worden verklaard.

4.3. Klagers TR-traject is beëindigd op 2 november 2006. Klager heeft tegen deze beslissing beklag ingesteld bij de Commissie van Toezicht van de PI Noordsingel. Op 19 april 2007 heeft de beklagcommissie uit die Commissie van Toezicht klagers beklag
ongegrond verklaard. Beroep is niet ingesteld.

Nu de gronden voor de plaatsing verband hielden met het TR-traject van klager en dit traject inmiddels is beëindigd, ligt heroverweging van de selectie voor de hand. Klager kan daartoe een verzoek indienen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 22 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven