Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0999/GB, 22 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/999/GB

Betreft: [klager] datum: 22 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 april 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen in het huis van bewaring (h.v.b.) Zwaag te Hoorn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager verbleef in de locatie Amerswiel, een beperkt beveiligde inrichting. Op 2 februari 2007 is hij ter herselectie overgeplaatst naar het h.v.b. Zwaag. Op 7 maart 2007 is hij geplaatst in de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard.

3. Ontvankelijkheid
De beroepscommissie stelt vast dat de aanleiding voor de overplaatsing naar het h.v.b. Zwaag wordt getoetst door de beklagcommissie van de locatie Amerswiel, tegen welke uitspraak beroep mogelijk is. Nu klager bovendien is geplaatst in de locatie
Zuyderbos, tegen welke selectiebeslissing noch bezwaar noch beroep is ingediend, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan het onderhavige beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in
zijn
beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 22 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven