Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0737/GB, 15 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:15-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/737/GB

Betreft: [klager] datum: 15 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 13 maart 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo-afdeling) Zwaag, een huis van bewaring (h.v.b.), te Hoorn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 17 november 2006 gedetineerd. Hij is op 20 november 2006 als preventief gehechte in het h.v.b. Zwaag geplaatst, waarna hij is overgeplaatst naar de jovo-afdeling Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil niet naar een jovo-afdeling. Hij heeft namelijk ruzie met een paar jongens van die afdeling. Klager kan niet omgaan met jongens van zijn eigen leeftijd. Hij wil op de reguliere afdeling blijven. Hij heeft daar met niemand problemen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is voor de jovo-afdeling Zwaag geselecteerd op basis van de opgemaakte jovo-indicatiestelling. De gronden die klager heeft aangevoerd, staan niet aan een plaatsing op een jovo-afdeling in de weg.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (verder: de Regeling) worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst
die
ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële
Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de
leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt
indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16, aanhef en onder b, van de Regeling, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers
indicatiestelling gebleken dat hij wordt aangemerkt als first-offender. Dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling. Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het
oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen door klager is aangevoerd maakt, nu één en ander onvoldoende is onderbouwd, dit
oordeel niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 15 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven