Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4842/GA en RSJ R-19/4854/GA, 4 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4842/GA en R-19/4854/GA

Betreft [Klager]

Datum 4 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught (hierna: de directeur) en van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen het weigeren van klagers bezoek.

De beklagcommissie heeft op 30 september 2019 het beklag gegrond verklaard, maar daarbij bepaald dat geen tegemoetkoming aan klager zal worden toegekend (G-2019-622). De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

De directeur heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

Klagers raadsvrouw, mr. J.J. Serrarens, heeft namens klager beroep ingesteld tegen het niet toekennen van een tegemoetkoming.

De beroepscommissie heeft de directeur, klager en zijn raadsvrouw in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van de directeur

De heer K. is de toegang tot inrichting geweigerd, nu hij geen functiepas kon overleggen. Bij binnenkomst verklaarde de heer K. een medewerker van een gemeente te zijn. Dit maakt het aannemelijk dat ervan uit kon en mocht worden gegaan dat er sprake was van ambtelijk bezoek. Indien het personeel in de onjuiste veronderstelling verkeerde dat er sprake was van ambtelijk bezoek, lag het op de weg van de heer K. het personeel daarop te attenderen door aan te geven dat hij als burger op bezoek kwam en niet in de hoedanigheid van zijn functie. In plaats daarvan escaleerde de situatie en eiste de heer K. binnengelaten te worden.

Ter zitting bij de beklagcommissie zou door de directeur zijn verklaard dat er sprake was van een misverstand. Door de beklagcommissie wordt daaruit geconcludeerd dat de directeur toegeeft dat er sprake is van een fout. Dat is een onjuiste veronderstelling. Dat er mogelijk sprake was van een misverstand in deze kwestie is niet per se gelegen in het handelen van de inrichting. Het handelen van de heer K. was de aanleiding daartoe.

Standpunt van klager

De bezoeker van klager heeft schade geleden door de weigering hem toe te laten tot de inrichting. Daarnaast heeft klager zelf schade geleden, omdat het geplande bezoek niet is doorgegaan. Klager stelt dat de beklagcommissie ofwel een tegemoetkoming in natura had moeten voorstellen aan de directeur ofwel een bedrag ter compensatie aan klager had moeten toekennen.

3. De beoordeling

Het beroep van de directeur

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

Het beroep van klager

De beroepscommissie stelt voorop dat een tegemoetkoming (enkel) is bedoeld voor het door klager ondervonden ongemak. Voor zover is aangevoerd dat klagers bezoeker tevens schade heeft geleden, gaat de beroepscommissie - gelet op het voorgaande - hieraan voorbij. Klager heeft een bezoekmoment gemist, waardoor hij ongemak heeft ondervonden. Dat ongemak kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Een tegemoetkoming is daarom passend en geboden. De beroepscommissie zal het beroep dan ook gegrond verklaren. Zij zal de hoogte van de tegemoetkoming bepalen op €7,50.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep van de directeur (met kenmerk R-19/4842/GA) ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie ten aanzien van de gegrondverklaring van het beklag.

De beroepscommissie verklaart het beroep van klager (met kenmerk R-19/4854/GA) gegrond en vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover in klagers beroep aan de orde. Zij kent aan klager een tegemoetkoming toe van €7,50.

Deze uitspraak is op 4 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. J. de Lange, voorzitter, mr. J.B. Oreel en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven