Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/1108/GV, 9 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:09-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/1108/GV

betreft: [klager] datum: 9 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.C. van Putten, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 april 2007 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager, alsmede zijn raadsvrouw, om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Klagers echtgenote is in verwachting en zij zal op 10 mei a.s. door middel van een keizersnee bevallen in het ziekenhuis in Umhlanga Rocks in Zuid-Afrika. Klager wil daarbij graag aanwezig zijn, te meer
nu het, gezien de medische gesteldheid van zijn echtgenote -één eierstok is verwijderd en de andere was verkleefd- en klagers leeftijd, het enige kind van hen samen zal blijven.
Daarbij zal klager per 6 juni 2007 met elektronisch toezicht buiten de inrichting verblijven.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Ingevolge artikel 5 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (hierna: de Regeling) is het een gedetineerde niet toegestaan tijdens een verlof Nederland te verlaten. In uitzonderlijke gevallen kan de Minister toestaan dat een gedetineerde
aan
wie strafonderbreking is verleend in het buitenland verblijft. Gelet op de toelichting op dit artikel valt het bijwonen van een bevalling daar niet onder.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek, wegens overtreding van de Opiumwet. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 4 april 2008.

Krachtens artikel 34 van de Regeling, kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde dat niet kan worden volstaan met een andere vorm van verlof. In onder meer artikel 36 van
de Regeling zijn deze bijzondere omstandigheden nader uitgewerkt. Zo kan strafonderbreking ingevolge dit artikel worden verleend voor het bijwonen van de bevalling van de levenspartner van de gedetineerde. Artikel 5, eerste lid, van de Regeling bepaalt
dat de Minister in bijzondere omstandigheden kan toestaan dat de gedetineerde aan wie strafonderbreking is verleend in het buitenland verblijft.

Voor de beroepscommissie is, gelet op de namens klager overgelegde en door de Minister niet weersproken bescheiden, voldoende aannemelijk geworden dat klagers vrouw op 10 mei 2007 in Zuid-Afrika door middel van een keizersnee zal bevallen. Zij
realiseert zich welk belang bij het toestaan van strafonderbreking is gediend. Niettemin komt zij, mede gelet op klagers strafrestant, in verband met gevaar voor onttrekking aan de detentie, tot het oordeel dat de afwijzende beslissing van de Minister,
bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Dat klager tweemaal van een sociaal verlof en steeds van zijn weekend verlof is teruggekeerd, alsmede het gegeven dat hij vier broers, één zus
en een zoon en een dochter uit een eerdere relatie heeft die allen in Nederland wonen doet aan vorenstaande niet af. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven