Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/5426/GA, 4 januari 2021, beroep
Uitspraakdatum:04-01-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Nummer          R-19/5426/GA                                  

Betreft [Klager]

Datum 4 januari 2021

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen:

a.         de afwijzing van zijn verzoek om bezoek zonder toezicht (BZT);

b.         de weigering van klagers bezoek in de familiekamer van mevrouw M. en zijn dochter.

De beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Sittard heeft op 2 december 2019 beklag a. ongegrond verklaard (G-2019-000878). De beklagrechter heeft geen beslissing genomen op beklag b. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

Klagers raadsman, mr. M.M.J.P. Penners, heeft namens klager beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman en de directeur van de PI Sittard (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

De klacht ziet op het weigeren van het bezoek van mevrouw M. met klagers dochter, en op de afwijzing van zijn verzoek tot BZT. Klager wil graag bezoek van mevrouw M. met zijn dochter in de familiekamer ontvangen. De beklagrechter heeft alleen op de klacht over het BZT beslist. De beslissing is daarmee onvolledig. Om die reden is de uitspraak onvoldoende zorgvuldig tot stand gekomen.

Als klager de mogelijkheid had gehad om zijn klacht bij de beklagrechter mondeling te mogen toelichten, had hij het belang van het ontvangen van zijn bezoek kunnen uitleggen. De directeur verwijst alleen naar het advies van het multidisciplinair overleg van 23 oktober 2019. Uit dit advies volgt dat klager geen duurzame relatie kan aantonen. Dit vormt geen deugdelijke onderbouwing van de afwijzing van het bezoek in de familiekamer en heeft kennelijk betrekking op het geweigerde BZT. De directeur geeft geen inhoudelijke argumenten waarom klager geen bezoek mag ontvangen van zijn nieuwe partner en zijn dochter in de familiekamer.

Ten aanzien van de afwijzing van het BZT overweegt de beklagrechter dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor BZT. Het klopt echter niet dat de voorwaarden voor BZT limitatief zijn opgesomd. Een hechte en duurzame band kan ook worden vastgesteld zonder dat een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of huwelijksakte wordt overgelegd.

Uit de huisregels van de PI Vught volgt dat het ontvangen van driemaal regulier bezoek ook volstaat om een hechte en duurzame band aan te tonen. Dit zijn weliswaar huisregels van een andere PI, maar binnen de PI Sittard is sprake, c.q. dient sprake te zijn, van een gelijke regelgeving. De directeur heeft niet betwist dat klager drie keer bezoek van mevrouw M. heeft ontvangen. Er is daarom sprake van een hechte en duurzame relatie.

Standpunt van de directeur

Bezoek in de familiekamer is een vorm van BZT. De gedetineerde mag daarvoor kiezen. Dat is ook opgenomen in de huisregels:

“De directeur bepaalt of het bezoek zonder toezicht wordt toegestaan en de duur van het bezoek zonder toezicht. U dient bij uw aanvraag aan te geven of u bezoek van uitsluitend uw partner wenst in een daartoe ingerichte ruimte of familiebezoek in de daartoe ingerichte familiekamer.

Het bezoek zonder toezicht komt in de plaats van het reguliere bezoek dat u in de desbetreffende week zou hebben ontvangen.

(…)

U kunt ook kiezen voor BZT in een familiekamer. Hier kunt u bezoek ontvangen van uw partner, kinderen en / of ouders. In deze ruimte kunt u maximaal zes bezoekers ontvangen. Kinderen onder de 18 jaar worden alleen toegelaten onder begeleiding van een volwassene.

Met betrekking tot bezoek van kinderen in de familiekamer kan via de reclassering advies ingewonnen worden bij daartoe bevoegde instanties.”

Nu klager niet voldoet aan de voorwaarden voor BZT, komt hij ook niet in aanmerking voor bezoek in de familiekamer.

3. De beoordeling

In artikel 38, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet staat dat de gedetineerde het recht heeft gedurende ten minste één uur per week op in de huisregels vastgestelde tijden en plaatsen bezoek te ontvangen. Verder staat in dit artikel dat in de huisregels de regels worden gesteld over het aanvragen van bezoek.

Beklag a.

Hetgeen in beroep is aangevoerd inzake beklag a. kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. De criteria die de beklagrechter opsomt moeten niet limitatief worden opgevat (vergelijk RSJ 22 juni 2020, R-19/5606/GA). Wat hier ook verder van zij, de directeur heeft in redelijkheid kunnen oordelen dat klager onvoldoende heeft aangetoond dat sprake is van een hechte en duurzame relatie. Het beroep zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard.

Beklag b.

De beklagrechter heeft niet beslist op beklag b. De beroepscommissie zal dit beklag om proceseconomische redenen als enige en hoogste instantie afdoen.

Namens de directeur is aangevoerd dat een bezoek in de familiekamer een vorm is van BZT, wat ook blijkt uit de huisregels. Zoals hiervoor al is geoordeeld bij de ongegrondverklaring van het beroep inzake beklag a., heeft de directeur in redelijkheid het verzoek van klager om BZT kunnen en mogen afwijzen. De beroepscommissie is van oordeel dat de directeur eveneens het verzoek van klager om bezoek te ontvangen in de familiekamer in redelijkheid heeft kunnen en mogen afwijzen, op dezelfde gronden. Beide verzoeken zijn immers op hetzelfde tijdstip ingediend en onder dezelfde omstandigheden. Het beklag zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake beklag a. ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter, met aanvulling van de gronden. De beroepscommissie verklaart beklag b. ongegrond.

Deze uitspraak is op 4 januari 2021 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr.dr. J. de Lange, voorzitter, mr. R.H. Koning en drs. M.R. van Veen, leden, bijgestaan door mr. A. de Groot, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven