Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ S-20/4725/SGA, 17 november 2020, schorsing
Uitspraakdatum:17-11-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          S-20/4725/SGA                      

Betreft [verzoeker]      Datum 17 november 2020

Uitspraak van de voorzitter van de beroepscommissie van de RSJ op het verzoek van [verzoeker] (hierna: verzoeker)

1. De procedure

De directeur van de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden (hierna: de directeur) heeft op 10 november 2020 beslist de eerder aan verzoeker opgelegde ordemaatregel van plaatsing in afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel te verlengen, voor de duur van veertien dagen, vanwege verzoekers veiligheid en de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting, ingaande op 10 november 2020 om 14:30 uur en eindigend op 24 november 2020 om 14:30 uur.

Verzoekers raadsman, mr. R.I. Kool, vraagt namens verzoeker om schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging daarvan.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de reactie van de directeur op het schorsingsverzoek, een aanvulling op het verzoekschrift van de raadsman, en van het klaagschrift (LW 2020-646).

2. De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat bij een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling. De zaak kan dus niet ten gronde worden onderzocht. De voorzitter beoordeelt alleen of de beslissing waartegen beklag is ingesteld in strijd is met een wettelijk voorschrift of dat deze zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om op dit moment de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing te schorsen. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Namens verzoeker wordt gesteld dat de bestreden beslissing leidt aan een motiveringsgebrek aangezien feiten en omstandigheden waaruit de noodzaak van de verlenging blijkt, ontbreken. De reden voor de oplegging is en blijft onduidelijk. Ook is volgens verzoeker niet gebleken dat door de directeur een belangenafweging is gemaakt, en heeft de directeur niet gemotiveerd welke stappen zijn gezet die tot opheffing van de ordemaatregel kunnen leiden. De gevolgen voor verzoeker zijn groot nu hij wordt afgezonderd op een afdeling met de zwaarste criminelen van het land. Ook inhoudelijk betwist verzoeker de noodzaak van de ordemaatregel. De ordemaatregel is bedoeld als een verkapte straf. Verder voert verzoeker aan dat nog geen uitspraak is gedaan in zijn strafzaak voor vergelijkbare feiten als de gedragingen die aan de ordemaatregel ten grondslag worden gelegd. 

Uit de schriftelijke inlichtingen van de directeur komt naar voren dat er sinds 27 oktober 2020 geen gewijzigde omstandigheden zijn die aanleiding geven tot versoepeling dan wel opheffing van de aan verzoeker opgelegde ordemaatregel. De directeur geeft in diens reactie op het verzoekschrift aan dat verzoeker blijft volharden in zijn ‘stalking-gedrag’, wat onder andere een ontwrichtend effect heeft op de bedrijfsvoering. Volgens de directeur komt dit gedrag overeen met de handelingen die recentelijk tot een veroordeling hebben geleid. Ter bescherming van verzoeker, ter voorkoming van voortzetting van mogelijk crimineel handelen en in het kader van de orde, rust en veiligheid binnen de inrichting, acht de directeur monitoring van verzoeker geïndiceerd.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter heeft de directeur diens beslissing onvoldoende gemotiveerd nu uit de bestreden beslissing niet blijkt waarom verlenging van de ordemaatregel op dit moment noodzakelijk is. De toelichting van de directeur op het schorsingsverzoek maakt dit niet anders. Gelet op het voorgaande is de bestreden beslissing onredelijk en onbillijk zodat het verzoek moet worden toegewezen.

3. De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment waarop de beklagcommissie op het onderliggende beklag heeft beslist.

Deze uitspraak is op 17 november 2020 gegeven door mr. C.N. Dijkstra, voorzitter, bijgestaan door mr. S.C. Vogel, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven