Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4100/GA, 23 december 2020, beroep
Uitspraakdatum:23-12-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4100/GA

    

           

Betreft [Klager]

Datum 23 december 2020

 

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

 

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen de omstandigheid dat:

a.  in de beslissing tot oplegging van de disciplinaire straf een foutieve score bij de urinecontrole is vermeld;

b.  hij ‘24 uur heeft gevraagd’, maar niet tijdig heeft gekregen.

De alleensprekende beklagrechter bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein heeft op 27 juni 2019 beklag a. ongegrond verklaard (NM-2019-000455). De beklagrechter heeft geen oordeel gegeven over beklag b. De uitspraak van de beklagrechter is bijgevoegd.

ager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager en de directeur van de PI Nieuwegein (hierna: de directeur) in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

 

2. De standpunten in beroep

Standpunt van klager

Als gevolg van klagers terugval is hij driemaal bestraft. Behalve de aan klager opgelegde disciplinaire straf, is hij zijn baan verloren en is hij terug geplaatst naar fase 1. Dat klager voor één terugval driemaal straf heeft gekregen, is inhumaan en maakt zijn resocialisatie onmogelijk.

 

Standpunt van de directeur

Hetgeen klager in beroep heeft aangevoerd, vormt een uitbreiding van de oorspronkelijke klacht. Omdat klager heeft nagelaten om daarover tijdig een klacht in te dienen, dient het beroep deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond te worden verklaard.

 

3. De beoordeling

Voor zover klager zich eerst in beroep beklaagt over de omstandigheid dat hij wegens één terugval driemaal is bestraft, overweegt de beroepscommissie dat dit buiten de omvang van het oorspronkelijke beklag valt. Een dergelijke uitbreiding van het oorspronkelijke beklag is in beroep niet mogelijk en zal daarom buiten beschouwing worden gelaten.

 

Beklag a.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard.

Beklag b.

Op het beklagformulier heeft klager aangegeven dat hij 24 uur heeft gevraagd, op 15 mei om 8:00 uur naar de directeur moest en dat dit langer is dan 24 uur. De beroepscommissie stelt vast dat de beklagrechter niet op dit onderdeel van de klacht heeft beslist. Zij zal dit deel van de klacht wegens proceseconomische redenen zelf afdoen.

Uit het verweer van de directeur in de beklagfase volgt dat klagers klacht ten aanzien hiervan zo is begrepen dat klager zich er tevens over beklaagt dat de directeur het schriftelijk verslag niet binnen 24 uur heeft afgehandeld. Anders dan de directeur is de beroepscommissie van oordeel dat onduidelijk is gebleven wat klager heeft bedoeld met “24 uur”, zodat het beklag op dit punt onvoldoende geconcretiseerd en toegelicht is. Immers, niet uitgesloten is dat klager heeft gedoeld op de in artikel 7, derde lid, van de Regeling urinecontrole penitentiaire inrichtingen bedoelde termijn van 24 uur. Op grond van dit artikellid kan een gedetineerde binnen 24 uur na kennisneming van de uitslag van het herhalingsonderzoek een schriftelijk verzoek voor een bevestigingsonderzoek bij de directeur indienen. Nu het klaagschrift in zoverre onvoldoende nauwkeurig vermeldt waarover wordt geklaagd, zal de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk in beklag b. verklaren.

 

4. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van het beklag onder a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

 

De beroepscommissie verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in beklag b.

 

 

Deze uitspraak is op 23 december 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit

mr. T.B. Trotman, voorzitter, mr. D. van der Sluis en mr. R.H. Koning, leden, bijgestaan door mr. D.L. van Lijf, secretaris.

 

 

secretaris        voorzitter

Naar boven