Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0451/GA, 8 mei 2007, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/0451/GA

betreft: [klager] datum: 8 mei 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het huis van bewaring (h.v.b.) Schutterswei te Alkmaar,

gericht tegen een uitspraak van 25 januari 2007 van de beklagcommissie bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie hield zitting op 26 maart 2007 in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.
De directeur van het h.v.b. Schutterswei heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een negatief saldo van € 5,54 op de rekening courant (r.c.) van klager bij terugkomst in de inrichting na een (mislukte) periode van schorsing.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Klager verbleef in het h.v.b. Zuyderbos te Heerhugowaard vanaf 28 november 2006. Van 12 tot en met 13 december 2006 is zijn detentie geschorst. Op 14 december 2006 is hij opnieuw ingeschreven, ditmaal in het h.v.b. Schutterswei, wegens het niet nakomen
van de aan de schorsing opgelegde voorwaarde. Het betreft dezelfde detentie in dezelfde p.i. Noord-Holland Noord. Dat betekent dat het negatieve saldo van klagers r.c. ten tijde van zijn verblijf in h.v.b. Zuyderbos wordt overgenomen door het h.v.b.
Schutterswei.

Klager heeft zijn standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Uit de stukken komt naar voren dat de preventieve hechtenis van klager op 12 december 2006 is geschorst, aan welke schorsing de voorwaarde was verbonden dat hij zich op 13 december 2006 zou melden bij Triple X in Den Haag. Gelet op de aard van de
schorsing, gericht op verslavingsbegeleiding, en de beoogde duur kan worden aangenomen dat, bij goed functioneren, klager niet in detentie zou terugkeren. Dat zijn detentie tijdelijk zou zijn opgeschort en in een later stadium zou worden hervat is
derhalve gesteld noch gebleken. Gelet op vorenstaande mag ervan worden uitgegaan dat een blijkbaar bestaand negatief saldo op de r.c. van klager in de inrichting ten tijde van het ingaan van de schorsing is kwijtgescholden, nu immers niet verwacht werd
dat klager terug zou keren.
Het beroep zal mitsdien ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met verbetering van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, L. Diepenhorst en mr. L.M. Moerings, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 8 mei 2007

secretaris voorzitter

Naar boven