Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/641/GB, 26 april 2007, beroep
Uitspraakdatum:26-04-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/641/GB

Betreft: [klager] datum: 26 april 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 februari 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Bij brief van 15 april 2007 heeft klager zijn beroep nader toegelicht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel niet-ontvankelijk verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 februari 2006 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) PI De Leuvense Poort te Den Bosch. Op 9 februari 2007 is hij geplaatst in de de gevangenis De IJssel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft het beroep als volgt toegelicht.
Klager weet nu dat hij binnen zeven dagen bezwaar moet maken, maar dat wist hij niet van tevoren. Het was hem niet eerder verteld. Klager was er van overtuigd dat de gevangenis De IJssel een tussenhaven zou zijn, omdat hem was verteld dat hij naar
Grave
zou gaan in verband met zijn bezoek. Hij heeft zijn bezwaarschrift te laat ingediend, omdat hij in de veronderstelling verkeerde dat hij binnen afzienbare tijd naar Grave zou worden overgeplaatst. Hij heeft het idee dat hij wordt gepest met zijn
overplaatsing.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris verwijst naar zijn beslissing op het bezwaarschrift. Op 29 januari 2007 is de selectiebeslissing aan klager uitgereikt. Klagers bezwaar is gedateerd op 12 februari 2007. De wettelijke termijn voor het indienen van bezwaar is
overschreden, waardoor klager niet-ontvankelijk is in zijn bezwaar.

4. De beoordeling
4.1. Artikel 17, tweede lid, juncto artikel 61, vijfde lid, van de Pbw bepaalt dat het bezwaarschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen het bezwaar zich richt wordt ingediend.
Een na afloop van deze termijn ingediend bezwaarschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris tot het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van klager is terecht gegeven.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de beslissing van de selectiefunctionaris.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 26 april 2007

secretaris voorzitter

Naar boven