Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0670/GB, 24 april 2007, beroep
Uitspraakdatum:24-04-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/670/GB

Betreft: [klager] datum: 24 april 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 februari 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager ongegrond verklaard. Het bezwaar was gericht tegen de beslissing de aan klager opgelegde vrijheidsstraf niet door toepassing van elektronische detentie ten uitvoer te leggen.

2. De feiten
Op 29 januari 2007 is door de selectiefunctionaris beslist dat klager niet in aanmerking komt voor elektronische detentie. Klager dient een vrijheidsstraf te ondergaan van 90 dagen.

3. De standpunten
3.1. Het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris is namens klager als volgt toegelicht.
De reden voor de afwijzing om de opgelegde vrijheidsstraf door middel van elektronische detentie te mogen ondergaan is gelegen in de omstandigheid dat klager niet beschikt over een geldig identiteitsbewijs. Klager bezit een dergelijk document niet
omdat
hij als asielzoeker in Nederland gekomen is. Hij heeft van 1998 tot 2004 een asielprocedure doorlopen maar die is toen beëindigd. Klager gaat nogmaals proberen om een identiteitsbewijs en een verblijfsvergunning te krijgen. Overigens kan klager zich
ook
niet melden in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Westlinge te Heerhugowaard, want ook daar heeft hij een identiteitsbewijs voor nodig.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om de aan hem opgelegde vrijheidsstraf van 90 dagen te mogen ondergaan als elektronische detentie. Klager kwam daarvoor, gelet op de duur van zijn detentie, op zich in aanmerking. Klager is uitgenodigd voor een
intakegesprek bij de Penitentiaire Inrichting Administratief te Rotterdam voor het opstarten van het elektronisch detentie-traject. Gedurende het intakegesprek heeft klager aangegeven dat hij niet beschikt over een geldig identiteitsbewijs. Klager
bleek
dan ook niet aan alle criteria voor het elektronische detentie-traject te voldoen. Hij beschikte niet over een – zoals voorgeschreven in de circulaire van 7 maart 2005 (met kenmerk 5291588/04/DJI) – geldig identiteitsbewijs. Om die reden is hij niet
geschikt bevonden voor deelname aan elektronische detentie. Vervolgens is klager opgeroepen om zich te melden in de b.b.i. Westlinge. Klager geeft aan dat hij hiervoor óók een identiteitsbewijs nodig heeft. Dit is inderdaad het geval. Hij komt dan ook
niet meer in aanmerking voor de zelfmeldprocedure en zal niet meer worden opgeroepen voor een b.b.i..

4. De beoordeling
4.1. Vooruitlopend op wijziging van de Penitentiaire beginselenwet bestaat de mogelijkheid voor zelfmelders, aan wie een vrijheidsstraf is opgelegd van maximaal drie maanden, om elektronische detentie te ondergaan.

4.2. Klager voldoet niet aan één van de criteria voor de toepassing van elektronische detentie, te weten het beschikken over een geldig identiteitsbewijs. De beslissing van de selectiefunctionaris om op die grond geen toepassing van elektronische
detentie toe te staan, is derhalve juist. De omstandigheid dat klager per abuis is opgeroepen om zich te komen melden in een b.b.i. terwijl hij ook daarvoor niet in aanmerking komt zonder identiteitsbewijs, kan hier niet aan afdoen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 24 april 2007

secretaris voorzitter

Naar boven