Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0500/GB, 23 april 2007, beroep
Uitspraakdatum:23-04-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/500/GB

Betreft: [klager] datum: 23 april 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. P.W. Hermens, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 februari 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager ongegrond verklaard. Het bezwaarschrift is gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te Vught.

2. De feiten
Klager is sedert 8 november 2006 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Geerhorst te Sittard. Op 19 januari 2007 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager persisteert bij de standpunten in het bezwaarschrift. De selectiebeslissing en de ongegrondverklaring van het bezwaarschrift zijn onverenigbaar met het evenredigheidsbeginsel. Het doel van de plaatsing op de jovo-afdeling weegt immers niet op
tegen het gevolg van wat met de plaatsing onverhoopt wordt gerealiseerd. Klager heeft veel belang bij het wekelijkse bezoek van zijn moeder. Zij is zijn enige steun en toeverlaat gedurende zijn detentieperiode. Bij haar voelt hij zich als enige echt op
zijn gemak en hij ziet het wekelijkse bezoekuurtje dan ook als lichtpunt van de week. Door de overplaatsing van het h.v.b. te Sittard naar Vught zal de moeder van klager op korte termijn niet meer in staat zijn om klager wekelijks te bezoeken, doch
slechts één keer per maand. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de moeder van klager namelijk moet rondkomen van een bijstandsuitkering, geen eigen vervoer heeft en de PI Vught met het openbaar vervoer zeer slecht is te bereiken. Klager zou
graag willen worden overgeplaatst naar een h.v.b. in Zuid-Limburg, waarbij zijn moeder hem dus nog wel wekelijks kan bezoeken. Dit prevaleert boven het belang dat wordt gediend met de plaatsing op een jovo-afdeling. Voor de volledigheid zij hierbij nog
opgemerkt dat zich in het h.v.b. van Maastricht ook een jovo-afdeling bevindt waar klager, indien plaatsing op deze afdeling strikt noodzakelijk zou zijn, ook geplaatst kunnen worden.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Plaatsing in het jovo-circuit gebeurt niet op vrijwillige basis, maar op grond van wettelijke regelgeving. De dichtstbijzijnde jovo-inrichting voor de provincie Limburg is P.I. Vught. De reden hiervoor is dat de jovo-inrichting in Maastricht in verband
met een bestemmingswijziging vorig jaar juni is gesloten.
Bij de beoordeling van de jovo-indicatiestelling heeft de selectiefunctionaris contact gezocht met het bureau selectie en detentiebegeleiding van h.v.b. De Geerhorst met de vraag of klager een goede kandidaat zou zijn voor de jovo-inrichting en of
plaatsing naar P.I. Nieuw Vosseveld een probleem zou zijn. De selectiefunctionaris heeft verzocht de inrichtingspsycholoog in te schakelen om dit te onderzoeken. Temeer omdat klager op de jovo-indicatiestelling scoorde op kwetsbaarheid. Het antwoord
van
de psycholoog was dat klager in een tamelijk labiele toestand in h.v.b. De Geerhorst was binnengekomen, waarbij hij zich ook enigszins suïcidaal had geuit. Inmiddels was klager dusdanig gestabiliseerd dat hij een jovo-plaatsing aan moest kunnen. Hierop
is klager geselecteerd voor het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld. Bij de behandeling van het beroep heeft de selectiefunctionaris weer contact gezocht met de psycholoog van de huidige verblijfsinrichting, P.I. Nieuw Vosseveld. De psycholoog van de P.I.
Nieuw
Vosseveld ziet geen enkele reden om klager uit het jovo-circuit te plaatsen. De selectiefunctionaris heeft begrip voor de situatie van klager en begrijpt dat de reistijd en reiskosten voor klager bezoek een grote last zijn, maar door het sluiten van de
jovo-afdeling te Maastricht rest er geen andere keuze dan uit te wijken naar P.I. Nieuw Vosseveld te Vught. Klagers moeder kan met betrekking tot de reiskosten, aanspraak maken op bijzondere bijstand van haar woongemeente.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de locatie waar hij dient te verblijven omdat zijn moeder hem nu niet wekelijks kan komen bezoeken. Uit het
bezoekersoverzicht van het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld blijkt dat klagers moeder klager vrijwel wekelijks bezoekt. Daarnaast is het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld sinds de sluiting van het jovo-h.v.b. Overmaze voor klager het dichtstbijzijnde jovo-h.v.b.
De beroepscommissie is, gelet op het vorenstaande, van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden
aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 23 april 2007

secretaris voorzitter

Naar boven