Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0120/GA, 10 april 2007, beroep
Uitspraakdatum:10-04-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/120/GA

betreft: [klager] datum: 10 april 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de uitspraak van de alleensprekende beklagrechter van 2 januari 2007, waarbij aan klager geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft geen tegemoetkoming toegekend, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het verwijderen van een luchtbevochtiger van de cel van klager, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. Hij is diep teleurgesteld in de tegemoetkomingsuitspraak, waar hij, na de gegrondverklaring van zijn klacht op 13 juni 2006, zes maanden en drie weken op heeft moeten wachten. De directeur had in zijn
verweer tegenover de beklagcommissie aangegeven dat de luchtbevochtigers vanaf week 4 van 2006 weer beschikbaar zouden komen. Dit is tot aan klagers overplaatsing naar een andere inrichting echter niet het geval geweest. Klager acht een tegemoetkoming
op zijn plaats voor de kosten die hij heeft moeten maken en het leed dat hij heeft moeten ondergaan.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Voor de directeur is niet aannemelijk geworden dat klager enige schade heeft geleden door het ontbreken van het luchtbevochtigingsbakje. Een tegemoetkoming lijkt de directeur daarom niet gepast.

3. De beoordeling
De beroepscommissie kan zich niet verenigen met het niet toekennen van een tegemoetkoming. Door het ontbreken van het luchtbevochtigingsbakje heeft klager ongemak ondervonden. Dit geldt temeer nu ondanks een toezegging geen bakje beschikbaar is
gesteld.
Onder deze omstandigheden is een tegemoetkoming van € 20,= op zijn plaats.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 20,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 10 april 2007

secretaris voorzitter

Naar boven