Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0202/GB, 27 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:27-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/202/GB

Betreft: [klager] datum: 27 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.A. Belfor, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 januari 2007 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Nieuwegein ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 25 november 2006 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Utrecht te Nieuwegein. Op 16 februari 2007 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuwegein.

3. De standpunten
3.1 Door en namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Klager is van mening dat hij op zijn verblijfsafdeling in het h.v.b./ISD Utrecht te Nieuwegein een sociale band heeft opgebouwd
met enkele daar verblijvende medegedetineerden. Dat is voor klager van belang omdat zijn familie in Frans Guyana woont. Bij een overplaatsing naar het jovo-h.v.b. zou hij opnieuw contacten moeten leggen, hetgeen hem moeilijk afgaat. Daarnaast stelt
klager dat hij inmiddels 24 jaar is en om die reden niet voldoet aan de criteria voor plaatsing in een jovo-inrichting.

3.2 De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Naar aanleiding van de jovo-indicatiestelling is klager geselecteerd voor plaatsing in het jovo-h.v.b. Nieuwegein. Klager heeft blijkens die indicatiestelling een tekortkoming ten aanzien van cursussen en is daarnaast first offender. Klager heeft
aangegeven dat hij inmiddels 24 jaar oud zou zijn en om die reden niet in aanmerking zou mogen komen voor een jovo-plaatsing. Klager blijkt echter volgens de officiële gegevens 23 jaar te zijn en dus behoort hij, gelet op zijn score en leeftijd tot de
categorie gedetineerden die geplaatst dienen te worden in een jovo-inrichting. De door klager opgebouwde sociale band met de gedetineerden van klagers eerdere verblijfsafdeling is geen reden om hem niet over te plaatsen. In een detentiesituatie zal
klager wekelijks nieuwe contacten moeten maken, gelet op de wisselende populatie van elke inrichting.

4. De beoordeling
4.1 Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2 Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (verder: de Regeling) worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst
die
ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële
Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de
leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt
indicatiestelling plaats.

4.3 De beroepscommissie stelt vast dat klager blijkens de bij justitie bekende gegevens geboren is op 1 december 1983 en dus thans de leeftijd van 23 jaar heeft. Gelet daarop valt hij, gelet op de tekst van artikel 16, aanhef en onder b, van de
Regeling, qua leeftijd onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij twee tekortkomingen heeft; klager wordt aangemerkt als first offender en daarnaast
heeft
hij een tekortkoming ten aanzien van opleiding/cursussen. Dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling. Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de
beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen door en namens klager is aangevoerd met betrekking tot het moeizaam leggen van nieuwe
contacten
maakt dit oordeel niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 27 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven