Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0495/GV, 26 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/495/GV

betreft: [klager] datum: 26 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 februari 2007 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Hetgeen klager heeft aangegeven aan het b.s.d. is niet juist verwerkt in verband met een probleem met
een b.s.d.-medewerker. Er is niet eens navraag gedaan naar de gegeven informatie.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Strafonderbreking is niet verleend omdat informatie van deskundigen op het medische en/of psychische terrein ontbreekt. Hierdoor is het niet mogelijk om de ernst van de situatie te bepalen en te bezien of voldaan wordt aan de criteria van de Regeling
tijdelijk verlaten van de inrichting. Klager heeft wel een aantal namen, een adres en een telefoonnummer opgegeven, maar het is niet aan de selectiefunctionaris om contact met deze instanties op te nemen. Volgens informatie van het b.s.d. van 6 maart
2007 heeft klager niet aan het b.s.d. gevraagd om contact op te nemen met door hem genoemde functionarissen. Een en ander is derhalve ook niet uitgezet naar het BIMA, die vervolgens dan zou gaan informeren naar de situatie van klagers echtgenote en
vader teneinde een advies aan de selectiefunctionaris te kunnen geven.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Dordtse Poorten heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De politie Dordrecht heeft geen bezwaar tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van zeven jaar met aftrek, wegens opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 van de Opiumwet gegeven verbod. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 6 oktober 2009.

Krachtens artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (d.d. 24 december 1998, nr.733726/98/DJI), kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanige bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer dat niet kan worden volstaan
met een andere vorm van verlof. Klager heeft strafonderbreking verzocht omdat hij zich zorgen maakt over het welzijn van zijn vader en zijn echtgenote. Ter ondersteuning van zijn verzoek heeft klager enkel het telefoonnummer opgegeven van zijn
echtgenote, namen van artsen opgegeven en een exploot van een deurwaarderskantoor overgelegd. Door het b.s.d. van de locatie Dordtse Poorten is verklaard dat klager aan hen niet verzocht heeft om hem bij te staan bij het inwinnen van nadere informatie.
De beroepscommissie is van oordeel dat uit het door klager aangevoerde onvoldoende naar voren komt in hoeverre klagers persoonlijke aanwezigheid noodzakelijk is. Klager heeft die noodzaak onvoldoende aangetoond. Gelet op het bovenstaande kan de
afwijzende beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven