Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3360/GA, 26 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3360/GA

betreft: [klager] datum: 26 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Zwolle,

gericht tegen een uitspraak van 27 november 2006 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 19 februari 2007, gehouden in de locatie Zwolle, is [...], unit-directeur bij de locatie Zwolle, gehoord.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van een algemeen verlof.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De directeur heeft in beroep verwezen naar de gronden, zoals verwoord in het beroepschrift.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De directeur heeft het verzoek tot algemeen verlof afgewezen, omdat in het draaiboek van het Programma Terugdringen Recidive (TR) duidelijk staat vermeld dat het niet meedoen aan het TR-traject voor de gedetineerde de consequentie heeft dat de
detentiefasering niet verder gaat dan een beperkt beveiligde inrichting zonder verlof. De Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting bevat met name in de artikelen 14 tot en met 18 regels over het verlenen van algemeen verlof. De weigering klager
verlof te verlenen is niet gestoeld op één van de in voormelde Regeling vervatte gronden en de beslissing is niet genomen volgens de in de Regeling beschreven procedure. Dit maakt dat het beroep van de directeur ongegrond dient te worden verklaard. Nu
klager inmiddels is overgeplaatst naar een andere inrichting zal de beroepscommissie, anders dan de beklagcommissie volstaan met de toekenning van een geldelijke tegemoetkoming. Aan klager zal voor het ondervonden ongemak een tegemoetkoming worden
toegekend van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. R. Weenink, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 26 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven