Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2664/GA, 26 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:26-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2664/GA

betreft: [klager] datum: 26 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. van Stratum, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 16 oktober 2006 van de beklagcommissie bij de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 5 januari 2007, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klagers raadsman, mr. M. van Stratum, en [...], unit-directeur bij de locatie Dordtse Poorten.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de voorwaarden verbonden aan het toestaan om in de inrichting een Cd-rom, met daarop telefoontaps, af te luisteren, te weten slechts in aanwezigheid van de raadsman en op een laptop van de raadsman.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft de beschikking gekregen over een cd-rom met daarop de telefoontaps in zijn strafzaak. In het strafdossier is slechts een gedeelte van de tapverslagen in uitgewerkte vorm opgenomen. Door klagers raadsman is verzocht om opname van de
overige
tapverslagen en toen is op last van de officier van justitie deze cd-rom gemaakt. Klagers raadsman heeft zowel bij de politie als bij de rechter-commissaris verzocht om in de gelegenheid te worden gesteld de taps te beluisteren. Die verzoeken zijn
afgewezen met de motivering dat dit beluisteren maar in de inrichting dient te geschieden. De inrichting heeft zijn medewerking aan een dergelijk verzoek niet willen geven. De beklagcommissie heeft tijdens de zitting de suggestie gedaan dat klager
beroep zou moeten instellen. Zulks omdat het hier een bijzonder onderwerp betrof en de mening van de beroepscommissie daarvoor van belang is. Klager heeft in het kader van zijn verdediging in zijn strafzaak een groot belang om die taps te kunnen
beluisteren. De directeur heeft aangegeven dat klager die taps in het bijzijn van de raadsman, middels een door de raadsman te verstrekken laptop, zou kunnen beluisteren. Daarvoor zouden dan geen bloktijden gelden. Klager is het daar niet mee eens. De
raadsman heeft niet de beschikking over een laptop, invoer van een laptop in een inrichting is problematisch en tijdrovend en daarnaast heeft de raadsman, nu hij op basis van een toevoeging werkt, niet zodanig veel tijd beschikbaar, dat alle
telefoontaps zouden kunnen worden beluisterd. Klagers raadsman weet niet hoeveel tijd met dat beluisteren gemoeid is, het zijn veel telefoontaps Klager is van mening dat hij door de directeur in staat moet worden gesteld om die taps te kunnen
beluisteren. Dat is ook mogelijk omdat er in de inrichting kennelijk een tweetal laptops voor een dergelijk doel aanwezig zijn. Klager is van mening dat de directeur in dit geval geen passend aanbod heeft gedaan aan om hem in staat te stellen zich voor
te bereiden op de behandeling van zijn strafzaak. Klagers strafzaak is overigens inmiddels in eerste aanleg afgedaan. Klager heeft tegen die uitspraak hoger beroep ingesteld.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Aan klager is toestemming gegeven om de telefoontaps in de inrichting te beluisteren. Dat dient dan te geschieden in aanwezigheid van zijn raadsman op een door de raadsman verstrekt apparaat. Op zich wil de directeur klager in het kader van de
behandeling van de strafzaak zoveel als mogelijk faciliteren. Er is evenwel niet alles mogelijk. De inrichting beschikt weliswaar over een tweetal laptops maar die zijn in het kader van een experiment met digitale dossiers aan twee gedetineerden
verstrekt. Die laptops mogen niet aan anderen worden verstrekt of uitgeleend. Dat is praktisch gezien ook niet mogelijk omdat die laptops volledig zijn ingericht op dat experiment. Andere toepassingen zijn niet mogelijk. Op zich verwacht de directeur
dat er in de toekomst meer faciliteiten zullen komen voor de gedetineerden maar op dit moment zijn er grenzen. In het kader van het project De Nieuwe Inrichting is het faciliteren van de rechtsgang een uitgangspunt. Dat project is echter nog niet van
de
grond gekomen. De directeur kan nu niet gaan investeren in apparatuur en software. Eerst dient er sprake zijn van eenvormige apparatuur die in de inrichtingen wordt gebruikt. Overigens heeft de directeur niet echt over andere mogelijkheden nagedacht.
De
mogelijkheid dat klager voor dit doel gebruik gaat maken van een door de raadsman aangeleverde laptop wordt door de directeur niet op voorhand uitgesloten. De directeur is bereid om over andere mogelijkheden na te denken.

3. De beoordeling
Klager, die als preventief gehechte in het huis van bewaring van de locatie Dordtse Poorten verblijft, wenst in het kader van de voorbereiding van de behandeling van zijn strafzaak kennis te nemen van de inhoud van de telefoontaps, mede gelet op het
feit dat het openbaar ministerie heeft bewerkstelligd dat gesprekken zijn geplaatst op een Cd-rom. Klagers is in eerste aanleg veroordeeld en heeft tegen die veroordeling hoger beroep ingesteld. De beroepscommissie acht voldoende aannemelijk dat klager
een zwaarwegend belang heeft bij het kunnen beluisteren van die telefoontaps. Klager heeft aan de directeur verzocht hem in staat te stellen die telefoontaps op enigerlei wijze te laten beluisteren. Met name in het huis van bewaring is het van belang
dat zo veel mogelijk gelegenheid wordt geboden voor de voorbereiding op het strafproces. Nu het in de inrichting – volgens de opgave van de directeur – niet mogelijk is voor klager om de tapverslagen via de inrichtingscomputer af te luisteren, lag het
op de weg van de directeur om aan klager een andere mogelijkheid te bieden om die telefoontaps te beluisteren. De directeur heeft klager toestemming gegeven om die tapverslagen in de inrichting te beluisteren. Gelet op het doel en de functie van het
huis van bewaring zoals deze tot uitdrukking komen in landelijke beleidsplannen is het niet redelijk om aan de toestemming stringente voorwaarden te verbinden die de toestemming vrijwel illusoir maken. De directeur heeft ter zitting van de
beroepscommissie bovendien aangegeven dat hij bereid is na te gaan of er alternatieven zijn, waardoor klager alsnog de tapverslagen in de inrichting kan afluisteren. Gelet op het voorgaande moet worden geoordeeld dat de bestreden beslissing – in ieder
geval ten aanzien van de daaraan verbonden voorwaarden – onvoldoende zorgvuldig is genomen. Dat maakt dat de bestreden beslissing van de directeur – bij afweging van alle in aanmerking komende belangen – als onredelijk moet worden beschouwd. De
beslissing van de beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en het beklag dient alsnog gegrond te worden verklaard.

Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing van de directeur slechts ten dele
– klagers strafzaak is inmiddels in eerste aanleg behandeld – ongedaan gemaakt kunnen worden, komt aan klager een tegemoetkoming toe van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 26 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven