Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ R-19/4420/GA, 11 november 2020, beroep
Uitspraakdatum:11-11-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          R-19/4420/GA             

Betreft [Klager]            Datum 11 november 2020

Uitspraak van de beroepscommissie van de RSJ op het beroep van [Klager] (hierna: klager)

1. De procedure

Klager heeft beklag ingesteld tegen:

a.  de gestelde omstandigheid dat de aan klager wegens een bevel van de officier van justitie opgelegde beperkingen voortduurden op een moment dat het bevel beperkingen niet meer gold;

b.  het een of meermalen niet mogen luchten.

De beklagcommissie bij de Penitentiaire Inrichtingen (PI) Zwolle heeft op 24 juni 2019 het beklag onder a. ongegrond verklaard (Z1-2019-304). De beklagcommissie heeft geen uitspraak gedaan inzake het beklag onder b. De uitspraak van de beklagcommissie is bijgevoegd.

Klager heeft tegen deze uitspraak beroep ingesteld.

De beroepscommissie heeft klager, zijn raadsman mr. J.P.J. Botterblom en de directeur van de PI Zwolle in de gelegenheid gesteld hun standpunten schriftelijk (nader) toe te lichten.

2. De beoordeling

Beklag a.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard.

Beklag b.

De beroepscommissie begrijpt deze klacht zo dat deze is gericht tegen het een of meermalen niet kunnen luchten tijdens de opgelegde beperkingen. Nu hierover niet is geoordeeld door de beklagcommissie, zal de beroepscommissie het beklag wegens proceseconomische redenen zelf afdoen. Volgens de huisregels van de PI Zwolle mag een gedetineerde aan wie beperkingen zijn opgelegd in principe niet deelnemen aan het dagprogramma. Luchten vindt individueel plaats in de luchtkooi. Volgens informatie van de directeur heeft klager op 7 maart 2019 zijn luchtmoment geweigerd. De beroepscommissie ziet geen aanleiding om aan deze informatie te twijfelen. Klager heeft voorts niet specifiek aangegeven op welke andere dag(en) hij niet zou hebben mogen luchten. Gelet op het bovenstaande is onvoldoende aannemelijk geworden dat klager niet heeft mogen luchten. Het beklag wordt derhalve ongegrond verklaard.

3. De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep inzake beklag a. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie. De beroepscommissie verklaart het beklag onder b. ongegrond.

Deze uitspraak is op 11 november 2020 gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. A. van Holten, voorzitter, mr. A. Jongsma en mr. A.M.G. Smit, leden, bijgestaan door mr. S.F.J.H. Niederer, secretaris.

secretaris        voorzitter

Naar boven