Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0025/GB, 2 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:02-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 07/25/GB

Betreft: [klager] datum: 2 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. D. Matadien, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 29 december 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Veenhuizen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 23 september 2004 gedetineerd. Hij verbleef in laatstelijk in het huis van bewaring Lelystad, vanwaaruit hij is overgeplaatst naar de gevangenis Veenhuizen, waar een regime van algehele gemeenschap geldt. Op 22 januari 2007 is hij
overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 22 januari 2007 alsnog is overgeplaatst naar de gevangenis van de locatie Dordtse Poorten, tegen welke beslissing bezwaar noch beroep is ingesteld, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Om
deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

De beroepscommissie overweegt daarbij nog dat het beroep met name is gericht tegen de plaats waar klagers detentie ten uitvoer wordt gelegd. Klager had als voorkeur uitgesproken een plaatsing in een gevangenis in Rotterdam dan wel in de gevangenis
Lelystad. Zulks omdat vanuit Rotterdam de gevangenis Veenhuizen voor zijn bezoek, zijn ex-echtgenote en dochtertje, feitelijk onbereikbaar is. De selectiefunctionaris heeft naar aanleiding van het ingediende beroepschrift zijn eerdere beslissing(en)
herzien en klager geplaatst in een gevangenis zo dicht mogelijk bij Rotterdam. In Rotterdam bestaat niet de mogelijkheid om gedetineerden te plaatsen in een gevangenis met een regime van algehele gemeenschap, nu een dergelijke inrichting daar niet is
gevestigd. De selectiefunctionaris heeft klagers voorkeur voor de gevangenis Lelystad kunnen passeren nu de reisafstand Rotterdam – Dordrecht aanmerkelijk korter is dan de afstand Rotterdam – Lelystad.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven