Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3298/GB, 2 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:02-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/3298/GB

Betreft: [klager] datum: 2 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 15 december 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Veenhuizen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 31 augustus 2000 gedetineerd. Hij heeft in verschillende penitentiaire inrichtingen verbleven. Laatstelijk verbleef hij in het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Rotterdam te Krimpen aan den IJssel. Op 28 april 2006 is hij geplaatst in
de gevangenis De IJssel, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Veenhuizen als volgt toegelicht.
Klager is inmiddels ruim vijf jaar gedetineerd in Krimpen aan den IJssel. Klager heeft in Nederland geen familieleden wonen. Zijn echtgenote woont en werkt in Venezuela. Klager ontvangt enkel bezoek van zijn echtgenote als zij naar Nederland kan komen
in verband met haar werk. Zij kan éénmaal per jaar naar Nederland komen. Dan kan zij klager gedurende drie weken bezoeken. Hij heeft vrienden die in Noord Duitsland wonen. Voor hen is de reisafstand naar Krimpen aan den IJssel te ver maar zij zouden
hem
in Veenhuizen wel kunnen bezoeken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verblijft in de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel. Gelet op de eerdere GRIP-rapportage, de wijze waarop klager in voorkomende gevallen moet worden vervoerd en zijn lange strafrestant is indertijd geadviseerd klager te plaatsen in
een
inrichting met een (qua beveiliging) A+-status. Klager had toen twee voorkeuren. Gelet op de betere beveiliging van de gevangenis De IJssel is toen voor zijn tweede voorkeur gekozen en is de eerste voorkeur (de gevangenis Veenhuizen) niet gehonoreerd.
Reden voor het overplaatsingsverzoek is gelegen in volgens klager betere bezoekmogelijkheden. Het verzoek is afgewezen omdat klager in de periode van 14 april 2006 tot 16 november 2006 in het totaal zestien maal bezoek heeft gehad van familie en
vrienden. De gevangenis De IJssel was voor klagers echtgenote, komende vanaf de luchthaven Rotterdam, goed bereikbaar. Klager is in afwachting van de uitspraak op zijn beroep in cassatie. In hoger beroep is hem een gevangenisstraf van veertien jaar
opgelegd en zijn (fictieve) einddatum ligt momenteel op 14 augustus 2012. Na ommekomst van zijn detentie zal hij worden uitgezet naar Venezuela. De selectiefunctionaris is voornemens klagers strafrestant te faseren in die zin dat klager steeds 18 tot
24
maanden in een inrichting met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau verblijft. Thans is een dergelijke overplaatsing nog te vroeg.

4. De beoordeling
4.1. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk . De keuze om klager – in deze fase van de tenuitvoerlegging van zijn
detentie – in een beveiligde gevangenis als de onderhavige te plaatsen is voor de beroepscommissie in dit geval een voor de hand liggende. Daarnaast is niet aannemelijk geworden dat klager gedurende zijn verblijf in de gevangenis De IJssel verstoken is
geweest van bezoek van zijn echtgenote en/of familie. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, dr. G.J. Fleers en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven