Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3171/GB, 19 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:19-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/3171/GB

Betreft: [klager] datum: 16 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 november 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het huis van bewaring (h.v.b.) Maashegge te Overloon ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 30 november 1994 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Maashegge te Overloon. Op 6 oktober 2006 is hij als passant ter herselectie overgeplaatst naar het h.v.b. Maashegge. Op 18 oktober 2006 is
hij geplaatst in de gevangenis Grave.

2.2. Bij uitspraak van 26 februari 2007, met nummer 06/3293/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Pbw, is het beroep van klager, gericht tegen de uitspraak van 14 december 2006, van de beklagcommissie bij de
locatie Maashegge, betreffende een ordemaatregel van plaatsing in afzondering wegens een positieve uitslag van een urinecontrole, ongegrond verklaard.

3. Ontvankelijkheid
Nu klager op 18 oktober 2006 is geplaatst in de gevangenis Grave, tegen welke plaatsing geen bezwaar is ingesteld, terwijl de onderliggende reden voor zijn (terug)plaatsing inmiddels inhoudelijk door de beroepscommissie is beoordeeld en het daartegen
gerichte beklag ongegrond is verklaard, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Klager dient niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 16 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven