Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0213/GA, 12 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/213/GA

betreft: [klager] datum: 12 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.H.T. de Haas, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 januari 2007 van de beklagcommissie bij de gevangenis De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 23 februari 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.H.T. de Haas, en [...], locatiedirecteur bij de locatie De Geerhorst.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het niet mogen invoeren van een spelcomputer (X-box) waarvan de zogenaamde DVD-playbackkit is verwijderd.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als vermeld in de aangehechte uitspraak. Daarbij heeft de beklagcommissie aan klager, terzake van die gegrondverklaring, een tegemoetkoming toegekend van € 25,=.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager vraagt zich af hoe andere apparatuur bij binnenkomst in de inrichting wordt gecontroleerd. Niet alleen klagers X-box heeft een harde schijf.
Klager is van mening dat zijn rechtspositie hierdoor wordt geraakt. De huisregels van de locatie De Geerhorst wijken af van de vastgestelde Modelhuisregels. De eisen waar een spelcomputer aan moet voldoen zijn in de huisregels verdergaand dan in het
model. Dat is volgens de in de Modelhuisregels vermelde bepalingen niet toegestaan. De beroepscommissie wordt verzocht om een beslissing te nemen en die in plaats te stellen van de bestreden beslissing van de directeur. De beklagcommissie heeft dit,
ondanks een uitdrukkelijk verzoek, nagelaten. Daarnaast is klager van mening dat de toegekende tegemoetkoming onvoldoende recht doet aan het door klager ondervonden ongemak. Klager denkt aan een bedrag van € 5,= per dag dat hij zijn X-box niet heeft
mogen invoeren. Klager heeft de X-box tussen november 2006 en februari 2007 niet mogen gebruiken. Klager heeft de X-box uiteindelijk wel mogen invoeren en heeft daar nu de beschikking over.

De locatiedirecteur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het beroep was ingesteld omdat het hier een zaak betrof waarbij de risico’s te maken hebben met de techniek. Uiteindelijk stelt de directeur zich op het standpunt dat de risico’s die nu nog bestaan aanvaardbaar zijn. De X-box heeft een verzegeling die
is aangebracht door Microsoft. Indien de X-box dan geopend wordt, betekent dit dat daardoor de garantie komt te vervallen. De directeur is van mening dat de beklagcommissie op goede gronden de beslissing van de directeur niet heeft vernietigd. Daardoor
is de directeur immers in de gelegenheid gesteld een gedegen onderzoek naar de risico’s in te stellen. Op grond van dat onderzoek is besloten om klager toe te staan om de X-box in te voeren in de inrichting. Het beroep tegen de beslissing van de
beklagcommissie is naar aanleiding daarvan ingetrokken. Besloten is om aan klager, terzake van het door hem ondervonden ongemak, € 10,= aan te bieden bovenop de door de beklagcommissie vastgestelde tegemoetkoming van € 25,=.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat klager de onderhavige X-box inmiddels heeft mogen invoeren en dat hij daar ook daadwerkelijk de beschikking over heeft. Nu het beroep niet is gericht tegen de gegrondverklaring van het beklag maar tegen het door de
beklagcommissie niet nemen van een beslissing in plaats van de beslissing van de directeur, is het belang van klager bij een dergelijke beslissing en mitsdien bij een beslissing op dit onderdeel van het beroep komen te vervallen.

Ten aanzien van het beroep tegen de hoogte van de aan klager toegekende tegemoetkoming overweegt de beroepscommissie dat zij, nu de directeur heeft aangegeven in te stemmen met een hogere tegemoetkoming, de beslissing van de beklagcommissie in zoverre
zal vernietigen en een nieuw tegemoetkomingsbedrag zal vaststellen. De beroepscommissie zal aan klager, gelet op de omstandigheden van het geval, een tegemoetkoming toekennen van € 35,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie ten aanzien van de daarin vastgestelde tegemoetkoming en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 35,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 12 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven