Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3070/GM, 9 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:09-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3070/GM

betreft: [klager] datum: 9 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de tandarts verbonden aan de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 28 november 2006 van de bemiddeling door de tandheelkundig adviseur bij het ministerie van Justitie.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 februari 2007, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn klager en de tandarts niet ter zitting verschenen.
Klager heeft afstand gedaan van het recht om ter zitting te verschijnen.
De tandarts verbonden aan de locatie De Geerhorst heeft schriftelijk laten weten niet ter zitting te zullen verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klachten, zoals neergelegd in de verzoeken om bemiddeling aan de tandheelkundig adviseur van respectievelijk 25 september 2006 en 12 oktober 2006, betreffen
a: napijn na behandeling door de tandarts op 15 september 2006 en
b: de weigering om een kroon op een kies te plaatsen.

2. De standpunten van klager en de tandarts
Klager heeft zijn klachten als volgt schriftelijk toegelicht.
Met betrekking tot onderdeel a:
Klager heeft na de wortelkanaalbehandeling een week lang helse pijn gehad. Hij heeft een week lang moeten wachten op verdere behandeling door de tandarts.
Met betrekking tot onderdeel b:
Klager verblijft nog drie jaar in detentie en het lijkt hem niet wenselijk om met een afgeslepen tand te blijven rondlopen. Hij is bereid om een eigen bijdrage te betalen voor een kroon.

De tandarts heeft het volgende standpunt ingenomen.
Klager kon kiezen tussen de tand laten trekken en daarna geen pijn of een zenuwbehandeling met kans op eventuele napijn. Hij heeft bewust gekozen voor de laatste optie. De daaropvolgende pijnklacht is door de medische dienst behandeld met pijnstillers.
Een vervroegde oproep door de tandarts zou weinig extra verlichting hebben gegeven. De klacht heeft zich te lang kunnen doorontwikkelen. Klager heeft zich te laat bij de tandarts vervoegd.

3. De beoordeling
Met betrekking tot onderdeel a:
Vast is komen staan dat klager op 15 september 2006 een tandheelkundige behandeling heeft ondergaan en dat hij daarna een week lang pijn heeft ondervonden. Naar het oordeel van de beroepscommissie is niet adequaat gereageerd op klagers pijnklachten.
Pas
op 21 september 2006 is klager weer door de tandarts behandeld.
De beroepscommissie zal dit onderdeel van het beroep gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming van € 50,= toekennen.

Met betrekking tot onderdeel b:
Voor het plaatsen van een kroon dient de tandarts machtiging aan te vragen bij het ministerie. Hoewel die machtiging in een geval als het onderhavige naar verwachting niet zal worden verleend, ontslaat dat de tandarts niet van de verplichting om die
machtiging aan te vragen alvorens mee te delen dat de gevraagde verrichting niet mag worden verricht. Gelet daarop dient het beroep op formele grond gegrond te worden verklaard. Nu materieel gezien met het plaatsen van de betreffende kroon overigens op
goede gronden mocht worden gewacht totdat klager zou zijn ontslagen uit detentie, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
Met betrekking tot onderdeel a:
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.
Zij bepaalt de aan klager ten laste van de locatie De Geerhorst toekomende tegemoetkoming op € 50,=.

Met betrekking tot onderdeel b:
Verklaart het beroep formeel gegrond, maar kent klager terzake geen tegemoetkoming toe, en verklaart het beroep materieel ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, L.E.M. Kleipool en P. Hanedoes, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven