Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3122/GA, 8 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:08-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3122/GA

betreft: [klager] datum: 8 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 november 2006 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek te Zutphen, voor zover deze de hoogte van de vastgestelde tegemoetkoming betreft,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 17,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het gedurende drie weken niet verstrekt krijgen van koosjere maaltijden, op de gronden als in de aangehechte uitspraak
weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat het toegekende bedrag van € 1,- per dag niet opweegt tegen de moeite, inspanningen en emoties. Klager is van mening dat een bedrag van € 25,- per dag meer recht doet aan
het door hem ondervonden leed.

De directeur heeft zijn standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie in beroep gehandhaafd.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Genoemd ongemak bestond voor
klager uit het gedurende een drietal weken niet verstrekt krijgen van koosjere voeding. De beroepscommissie is van oordeel dat de toegekende tegemoetkoming geen recht doet aan dat ondervonden ongemak. De beroepscommissie zal daarom de uitspraak van de
beklagcommissie vernietigen voor zover deze betrekking heeft op de hoogte van de toegekende tegemoetkoming en, gelet op de omstandigheden van het geval, een tegemoetkoming toekennen van € 40,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 40,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven