Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3016/JB, 7 maart 2007, beroep
Uitspraakdatum:07-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/3016/JB

Betreft: [klager] datum: 7 maart 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M. de Jonge, namens

[...], geboren op [1991], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 22 november 2006 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 februari 2007, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord klager, bijgestaan door mr. S.E. Toffoletto en klagers vader [...], en namens de Minister [...], juridisch
medewerker, en [...], medewerker individuele jeugdzaken.

De selectiefunctionaris is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de behandelinrichting justitiële jeugdinrichting Rentray ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 9 september 2005 gedetineerd.
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 26 juni 2006 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd.

Klager verbleef in de opvanginrichting j.j.i. De Hunnerberg te Nijmegen.
Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor de behandelinrichting Rentray. Klager is op 15 januari 2007 geplaatst in de normaal beveiligde behandelinrichting Rentray te Rekken.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Geadviseerd is om klager te plaatsen in Groot Emaus of Rentray. Groot Emaus is een betere optie omdat die inrichting dichterbij is voor zijn
ouders. Groot Emaus wordt ook in de rapportages als eerste optie gegeven. Vanuit een gesloten setting kan klager zijn ouders niet bezoeken en hij heeft toch wel recht op contact met zijn ouders. Het is ook in het belang van de ouders dat klager
dichtbij
wordt geplaatst. Voor klagers moeder is het met name moeilijk om klager te bezoeken omdat zij nog twee andere kinderen heeft. Klagers ouders hebben niet de financiële middelen om klager te bezoeken.
In de inrichting hebben ze niet eens boeken. Hij gaat wel naar school. Hij volgt het VMBO. Buiten de inrichting zou klager examen kunnen doen, in Rentray kan dat niet. Klager kan vanuit Rentray de kappersopleiding niet volgen. Pas als hij in een
besloten setting is geplaatst, is dat mogelijk. Klager zit al achttien maanden binnen. Hij is niet een keer buiten geweest. Hij vraagt zich af hoe men weet dat hij anders zal weglopen.
Het beroep is niet gericht tegen de plaatsing in de opvanginrichting De Hunnerberg.
Verzocht wordt om de kosten die klager heeft gemaakt voor bezwaar en beroep te vergoeden.

Klagers vader heeft daaraan toegevoegd dat de ouders geen geld hebben om klager te bezoeken. Contact met zijn ouders is voor klager heel belangrijk. Voor het functioneren van het kind is het heel belangrijk dat hij weet hoe het met zijn ouders gaat.

Namens de Minister is de beslissing als volgt toegelicht.
In Rentray wordt wel degelijk onderwijs geboden. Klager is pas sinds 15 januari 2007 geplaatst in Rentray. Het gaat goed met klager op school. Hij is niet geselecteerd voor Groot Emaus omdat dit een beperkt beveiligde inrichting is en klager gesloten
geplaatst diende te worden. Plaatsing in een b.b.i. is vooralsnog niet aan de orde. Uiteindelijk zal hij wel naar een b.b.i. doorstromen. Zijn ouders zijn een paar keer op bezoek geweest. Het verblijfsplan van klager van De Hunnerberg van 23 oktober
2006 zal aan de beroepscommissie worden toegezonden.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.

Het gerechtshof heeft geadviseerd tot plaatsing van klager in Groot Emaus, Rentray of De Beek.

Klager is geselecteerd voor en inmiddels geplaatst in de j.j.i. Rentray te Rekken, een normaal beveiligde behandelinrichting.

De beroepscommissie overweegt dat klager in verband met het bezoek van zijn ouders plaatsing prefereert in Groot Emaus. In de omtrent klager uitgebrachte psychiatrische rapportage van 12 juni 2006 is geadviseerd om klager voorlopig in een
gesloten inrichting te plaatsen om te voorkomen dat hij de thuissituatie opzoekt en terugvalt in oude patronen. Groot Emaus heeft echter een beperkt beveiligde en geen gesloten setting. Voorts is er bij klager sprake van een licht verstandelijke
beperking. Bij klager is een IQ van 70 vastgesteld. Groot Emaus heeft geen bestemmingsaanwijzing als inrichting voor behandeling van licht verstandelijke gehandicapte jongens. Slechts j.j.i. Den Engh te Den Dolder en j.j.i. Rentray zijn daartoe
aangewezen. De selectiefunctionaris heeft de voorkeur gegeven aan plaatsing van klager in een gesloten LVG-instelling boven plaatsing van klager in de regio waar zijn ouders woonachtig zijn, omdat een behandeling onder meer afgestemd wordt op de
verstandelijke vermogens van de jeugdige. Indien de behandeling niet aansluit bij klagers LVG-niveau, is er sprake van overvraging en neemt de kans op mislukking van de behandeling onevenredig toe. Het voorgaande in onderling verband en samenhang
bezien, komt de beroepscommissie tot het oordeel dat, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, de beslissing van de selectiefunctionaris niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.
De Bjj voorziet overigens niet in de mogelijkheid van vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Daarvoor dient klagers raadsvrouw zich te wenden tot de Raad voor de rechtsbijstand.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond. Wijst af het verzoek om een vergoeding van kosten van rechtsbijstand.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. dr. M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, voorzitter, mr. P. Vlaardingerbroek en dr. I. Weijers, leden, bijgestaan door mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 maart 2007

secretaris voorzitter

Naar boven