Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2655/GA, 15 februari 2007, beroep
Uitspraakdatum:15-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2655/GA

betreft: [klager] datum: 15 februari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 oktober 2006 van de beklagcommissie bij de Landelijke afdeling beheersproblematische gedetineerden (l.a.b.g.) Nieuw Vosseveld te Vught, voor zover hierbij geen tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde l.a.b.g. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman, mr.drs. A. Boumanjal om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft geen tegemoetkoming vastgesteld, ondanks de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het niet kunnen luchten op 11 augustus 2006, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Er is ten onrechte geen tegemoetkoming toegekend. Klager heeft niet ter zitting van de beklagcommissie aangegeven dat hij geen tegemoetkoming wenste. Er is slechts gesteld dat een tegemoetkoming
het nalaten van de directeur niet kan terugdraaien. Er is kennelijk sprake van een miscommunicatie.
Klager wil een tegemoetkoming van € 500,=. Klager vindt dit bedrag redelijk gelet op de immateriële schade die hij heeft ondervonden. Tevens gaat hiervan een preventieve werking uit voor het personeel en de directie. Klager heeft geen fysiek of verbaal
geweld gebruikt. Het luchten is een basisrecht voor gedetineerden. Van belang is verder dat klager in een streng regime verblijft. Het onthouden van luchten is des te meer fnuikend voor klager. Klager wil naast een tegemoetkoming zijn kosten en de
kosten van zijn advocaat vergoed hebben.
Het klopt dat klager tot tweemaal toe is gevraagd of hij wil luchten, maar op dat moment was hij in gebed. Klager wil zijn religie correct beleven zonder daarbij anderen te hinderen. Het feit dat de directeur blijft wijzen op het gebed als een
probleem,
vindt klager zorgwekkend. Klager is niet op de hoogte van de tijdstippen van de activiteiten en kan daar voor het gebed dus geen rekening mee houden. Na klagers verzoek om (alsnog) te luchten werd een andere gedetineerde wel in de gelegenheid gesteld
om
te luchten en klager niet. Het is eerder voorgekomen dat men klager is vergeten om te laten luchten.

De directeur heeft zijn standpunt omtrent de tegemoetkoming niet kenbaar gemaakt.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Genoemd ongemak bestond voor
klager uit het niet kunnen luchten op 11 augustus 2006.

Uit de stukken is niet gebleken dat klager op een later moment alsnog een (extra) luchtmoment is gegeven. Het niet toekennen van een tegemoetkoming is onjuist. Het beroep zal dan ook gegrond worden verklaard en de beroepscommissie zal een
tegemoetkoming
van € 5,= vaststellen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 5,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 15 februari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven