Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2895/GB, 15 februari 2007, beroep
Uitspraakdatum:15-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2895/GB

Betreft: [klager] datum: 15 februari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 8 november 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de provincie Noord Brabant afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 7 september 2006 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Roermond.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. in de provincie Noord Brabant als volgt toegelicht.
Klager kan in het h.v.b. Roermond geen bezoek ontvangen van zijn vriendin en haar dochtertje. Voor hen is de afstand tussen Gemert en Roermond te groot en financieel kunnen zij de vervoerskosten niet opbrengen. In verband met de schuldsanering van
klagers vriendin is bijzondere bijstand niet mogelijk. Daarom zou, als zij toch naar Roermond zou reizen, haar hele weekbudget besteed moeten worden aan de reiskosten. Klagers vriendin kan ook niet zonder haar dochtertje naar Roermond komen omdat er
niemand is die voor haar dochtertje kan zorgen in haar afwezigheid. Anders dan door de selectiefunctionaris wordt aangevoerd, is klager van mening dat de transportlijnen tussen de rechtbank Maastricht en een huis van bewaring in bijvoorbeeld Eindhoven
of Tilburg feitelijk niet zoveel langer zijn dan de lijn Roermond – Maastricht. Klagers strafzaak zal aan het einde van de maand maart 2007 worden behandeld door de rechtbank en voor die tijd zal klager nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum
in Utrecht. Gelet daarop is aannemelijk dat hij nog slechts éénmaal naar Maastricht zal behoeven te gaan. Anders dan door de selectiefunctionaris wordt aangevoerd, krijgt klager in Roermond geen persoonlijk bezoek. Het enige bezoek dat hij daar
ontvangt
is van zijn advocaat, de reclassering en de psycholoog.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft als reden voor zijn overplaatsingsverzoek aangevoerd dat zijn vriendin de enige is die hem kan bezoeken en dat zij de reiskosten niet zou kunnen betalen. Hoewel de selectiefunctionaris begrip heeft voor de financiële situatie van klagers
vriendin, kan zij mogelijk bijzondere bijstand aanvragen om klager te kunnen bezoeken. Ook blijkt uit de bezoeklijsten van de inrichting dat klager, anders dan hij aanvoert in zijn overplaatsingsverzoek, niet verstoken blijft van bezoek. Verzoekers
strafzaak wordt behandeld door de arrondissementsrechtbank te Maastricht. Een overplaatsing naar een h.v.b. in Noord Brabant zou een aanzienlijke verlenging inhouden van de transportlijnen voor de rechtsgang. Gelet op de verantwoordelijkheid van de
selectiefunctionaris voor deze transportlijnen, worden verzoeken als het onderhavige met terughoudendheid beoordeeld. Uit de contacten met de inrichtingspsycholoog komt naar voren dat er vanuit medisch oogpunt geen indicatie is voor een toewijzing van
het verzoek. Ook zou een plaatsing dichter bij zijn vriendin mogelijk nadelig zijn voor klagers psychische toestand.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De selectiefunctionaris heeft aangegeven medeverantwoordelijk te zijn voor een goed verloop van de rechtsgang door zorg te dragen voor zo kort mogelijke transportlijnen tussen de plaats van detentie en de plaats waar de strafzaak van de
gedetineerde dient. Slechts bij aanwezigheid van bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Door klager is aangevoerd dat hij door zijn plaatsing in Roermond verstoken blijft van ander bezoek dan dat van zijn advocaat, de psycholoog en de
reclassering. Zijn vriendin zou hem door financiële omstandigheden niet kunnen bezoeken. Blijkens de klager betreffende bezoeklijst heeft hij tijdens zijn verblijf in Roermond geen bezoek ontvangen van zijn vriendin. Hoewel de redenen voor het
uitblijven van dit bezoek niet duidelijk worden, moet worden vastgesteld dat nu de behandelend officier van justitie heeft bericht geen bezwaar te hebben tegen een eventuele overplaatsing van klager naar een h.v.b. in de provincie Noord Brabant en de
inrichting van verblijf adviseert met het verzoek in te stemmen, moet worden geoordeeld dat er in dit geval onvoldoende is gemotiveerd waarom klagers verzoek moet worden afgewezen. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Nu de gevolgen van de bestreden beslissing ongedaan gemaakt kunnen worden, zijn er
geen termen aanwezig voor de toekenning van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 februari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven