Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2531/GA, 26 februari 2007, beroep
Uitspraakdatum:26-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2531/GA

betreft: [klager] datum: 26 februari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C. Stroobach, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een uitspraak van 26 september 2006 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Utrecht, locatie Nieuwersluis, voor zover deze de vaststelling van een tegemoetkoming betreft,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klaagster alsmede haar raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagcommissie heeft een tegemoetkoming van € 50,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klaagsters beklag betreffende de vermissing van een gouden armbandhorloge, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klaagster en de directeur
Namens klaagster is het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat het met inachtneming van het bepaalde bij artikel 68 lid 7 van de Pbw voor de hand ligt dat compensatie zoveel mogelijk de waarde van de geleden schade
weerspiegelt. Uit het taxatierapport van de Amsterdam Watch Company blijkt dat het horloge van klaagster een waarde heeft die ver boven de € 50,= ligt. De compensatie van € 50,= weerspiegelt dan ook geenszins de materiële waarde van het horloge, laat
staan dat hierbij ook maar enigszins rekening is gehouden met een vorm van emotionele waarde. Naar klaagsters mening ligt de waarde van het horloge ver boven de € 1000,=. Nu juist ten gevolge van het klaagster benadelende strafbare feit de voor een
exacte waardering benodigde beschikking over het horloge ontbreekt, dient er bij waardering van te worden uitgegaan dat sprake is geweest van de meest waardevolle variant. Ten gevolge van het verdwijnen van het horloge heeft klaagster
noodzakelijkerwijze kosten voor rechtsbijstand gemaakt. Nu het klaagschrift gegrond is verklaard, verlangt klaagster dat deze kosten ad € 2.858,55 + P.M. integraal worden vergoed.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. Naar aanleiding van de uitspraak van de beklagcommissie heeft de directeur van klaagsters raadsvrouw een verzoek om schadevergoeding ontvangen. Als reactie hierop heeft de directeur aangegeven bereid te
zijn om een schadevergoeding van € 500,= uit te betalen. Volgens artikel 49 van de Penitentiaire maatregel (Pm) is de aansprakelijkheid van de directeur voor voorwerpen van de gedetineerde beperkt tot een maximumbedrag van € 500,= (inclusief eventuele
vervolgschade). Gelet op de expertise waarbij de waarde van het horloge is geschat tussen de € 300,= en € 1500,=, lijkt dit de directeur tevens een redelijke schadevergoeding. Van klaagster is nog geen reactie ontvangen op dit aanbod.

3. De beoordeling
Nu uitgegaan moet worden van de vermissing van een gouden horloge en de directeur een aanbod tot schadevergoeding van € 500,= – het maximumbedrag van de aansprakelijkheid van de directeur krachtens de Pm – aan klaagster heeft gedaan, kan de toegekende
tegemoetkoming niet juist worden geacht. Gelet op het vorenstaande zal als na te melden beslist worden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en kent aan klaagster een tegemoetkoming van € 500,= toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schinkel, secretaris, op 26 februari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven