Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 07/0153/GV, 21 februari 2007, beroep
Uitspraakdatum:21-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 07/153/GV

betreft: [klager] datum: 21 februari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R.A.J. Verploegh, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 januari 2007 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van incidenteel verlof toegewezen met de bepaling dat dit verlof zal geschieden onder begeleiding van medewerkers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning
(DV&O).

2. De standpunten
Door en namens klager is aangevoerd dat ten onrechte de voorwaarde van begeleiding door DV&O aan het incidenteel verlof is verbonden. Klager heeft eerder incidenteel verlof zonder begeleiding gehad en dat verlof is toen goed verlopen.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het verzoek om incidenteel verlof is toegewezen teneinde klager in de gelegenheid te stellen zijn moeder te bezoeken. Klager is het niet eens met de bepaling dat dit verlof onder begeleiding dient plaats te vinden. Door hem wordt aangevoerd dat hem
eerder een onbegeleid verlof is verleend en dat dit verlof goed is verlopen. De advocaat-generaal heeft negatief geadviseerd ten aanzien van het verlenen van onbegeleid verlof. Dit advies is van latere datum dan het eerder verleende verlof. Omdat in
het
advies van de advocaat-generaal is aangegeven dat deze voornemens is om in hoger beroep een aanzienlijk hogere straf te eisen, heeft de selectiefunctionaris besloten het verlof slechts onder begeleiding toe te staan. Er is immers sprake van een andere
situatie dan tijdens het eerdere verlof.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Dordtse Poorten te Dordrecht heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De advocaat-generaal bij het ressortparket te ‘s-Gravenhage heeft aangegeven zich slechts met een begeleid verlof te kunnen verenigen.

3. De beoordeling
Klager is thans preventief gehecht terzake van de verdenking van het plegen van misdrijven als vermeld in de artikelen 225, 326en 417 van het Wetboek van Strafrecht. In eerste aanleg is hij daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van
vier jaren. Hij is in afwachting van de behandeling in hoger beroep van zijn strafzaak.

Op grond van het bepaalde in artikel 21, eerste lid, van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI) (hierna: de Regeling) kan incidenteel verlof worden verleend voor het bijwonen van gebeurtenissen in de
persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij zijn aanwezigheid noodzakelijk is. Op grond van het tweede lid van eerdergenoemd artikel 21 van de Regeling, kan incidenteel verlof indien nodig onder begeleiding of bewaking plaatsvinden.
Het beroep is gericht tegen de voorwaarde van begeleiding door DV&O bij het incidenteel verlof. Die voorwaarde komt de beroepscommissie – gelet op hetgeen door de advocaat-generaal met betrekking tot de te stellen eis in het hoger beroep naar voren is
gebracht – niet onredelijk voor. Derhalve is de beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 21 februari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven