Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2827/GB, 5 februari 2007, beroep
Uitspraakdatum:05-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2827/GB

Betreft: [klager] datum: 5 februari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 oktober 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Grave afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 3 juni 2006 gedetineerd. Hij verblijft in het h.v.b./ISD Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Het beroep is door klager als volgt toegelicht.
Klager is 35 jaar en verblijft op een afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo). Daarnaast is het vervoer naar het h.v.b./ISD Vught voor zijn bezoek onmogelijk en is bellen met het thuisfront van maandag tot en met vrijdag niet mogelijk. Klagers
vader is de zestig gepasseerd en loopt slecht. H.v.b. Grave is ook verbonden aan het parket ’s-Hertogenbosch.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager heeft middels een voorstel van het bureau selectie en detentiebegeleiding (b.s.d.) van het h.v.b./ISD Nieuw Vosseveld verzocht om overplaatsing naar het h.v.b. Grave. Het h.v.b./ISD Nieuw Vosseveld en het h.v.b Grave liggen dusdanig dicht bij
elkaar dat er geen aanleiding was om klager over te plaatsen. Klagers ouders komen uit Helmond. Uit navraag blijkt dat de reisafstand en – tijd naar beide locaties niet voor elkaar onderdoen. Het klopt dat klager nog niet veel bezoek heeft ontvangen,
maar of overplaatsing daarbij helpt, is gelet op de reisafstand en – tijd nog maar de vraag. De selectiefunctionaris heeft meerdere malen verzocht om een medische verklaring, maar heeft deze nooit ontvangen. Het b.s.d. van het h.v.b./ISD Nieuw
Vosseveld
geeft aan dat klager tijdens de weekendrecreatie kan bellen met het thuisfront. Dit heeft te maken met het dagprogramma en de inrichtingsregels en is inherent aan het verblijven in detentie. Uit telefonisch contact met het b.s.d. is gebleken dat de
afdeling waar klager verblijft niet is bestemd voor jeugdigen, maar voor volwassenen. Tot slot is klager ingesloten voor het parket ’s-Hertogenbosch, waardoor plaatsing in het h.v.b/ISD Nieuw Vosseveld juist is.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. De beroepscommissie zal klagers beroep ongegrond verklaren. In tegenstelling tot wat klager heeft aangevoerd, verblijft klager op een afdeling voor volwassenen. Daarnaast is de vaststelling van de belmomenten een bevoegdheid van de directeur en
kan dat niet leiden tot een gegrondverklaring van het beroep. Tot slot heeft klager de bezoekproblemen onvoldoende aannemelijk gemaakt. De reisafstand en – tijd van Helmond naar Vught zijn nagenoeg gelijk aan de reisafstand en – tijd tussen Helmond en
Grave en een nadere medische onderbouwing van de gezondheid van klagers vader ontbreekt. De beslissing van de selectiefunctionaris kan daarom, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 5 februari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven