Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3351/GV, 12 februari 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3351/GV

betreft: [klager] datum: 12 februari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. G.P. Hamer namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 december 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Klager verblijft in de gevangenis Westlinge. Er is geen reden om aan te nemen dat het opgegeven
verlofadres onvoldoende geschikt zou zijn. Er is geen reden om een verlofverzoek direct te weigeren indien het opgegeven verlofadres als niet geschikt wordt beschouwd. Het had voor de hand gelegen dat dit eerst aan klager zou zijn meegedeeld en dat
klager in de gelegenheid zou zijn gesteld om een ander verlofadres op te geven. Thans wordt hij geconfronteerd met een fait accompli. Dit terwijl hij groot belang heeft bij verlofverlening. Verzocht wordt om klager alsnog verlof te verlenen.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De politie van het wijkteam Assendelft heeft negatief geadviseerd omdat het opgegeven verlofadres geregistreerd staat bij de politie. Het adres staat bekend als een plaats van waaruit criminele activiteiten plaatsvinden en van waaruit voor overlast
wordt gezorgd. De familie van klager, die op het adres woont, neemt het niet zo nauw met de wetgeving. Inmiddels heeft klager een nieuw verlofadres opgegeven, dat gecontroleerd is en goedgekeurd is. Inmiddels zijn aan klager regimaire vrijheden
gegeven,
die verbonden zijn aan een beperkt beveiligd regime.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
Namens de directeur van de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard is positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De politie Assendelft heeft negatief geadviseerd terzake van het opgegeven verlofadres.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van drie jaar met aftrek, wegens (gekwalificeerde) vermogensdelicten. Aansluitend dient hij zes maanden gevangenisstraf te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 9 november 2007.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Het door klager opgegeven adres in Assendelft, waar hij verlof wenste door te brengen, is door de politie ongeschikt bevonden. De beroepscommissie merkt op dat deze ongeschiktheid door de politie onvoldoende is onderbouwd. De enkele mededeling dat er
criminele activiteiten vanuit het opgegeven adres plaatsvinden en dat er vanuit overlast wordt veroorzaakt wordt in dit verband ontoereikend geacht.
De beslissing van de Minister dient derhalve bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk te worden aangemerkt. Het beroep zal gegrond worden verklaard. Nu klager inmiddels regimaire verloven zijn toegekend, wordt
het
nemen van een nieuwe beslissing niet zinvol geacht. Nu de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing niet ongedaan zijn te maken acht de beroepscommissie termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij kent klager een tegemoetkoming toe van € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 12 februari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven