Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2853/GA, 26 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:26-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2853/GA

betreft: [klager] datum: 26 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 november 2006 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 januari 2007, gehouden in de p.i. Veenhuizen, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voorzover in beroep van belang, de weigering om klager een toeslag op het basisuurloon uit te betalen vanaf 18 september 2006 tot 25 september 2006.

De beklagcommissie heeft dit onderdeel van het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Partijen verschillen niet van mening over de situatie in de inrichting in de periode van 18 tot 25 september 2006. Tijdens de zomerperiode bleek de temperatuur op de arbeidszalen en vooral op de wasserij hoog op te lopen. Door gebrek aan communicatie
tussen de afdeling facilitair en de afdeling arbeid stonden er op 18 september 2006 ineens bedrijven voor de deur om werkzaamheden uit te voeren aan de klimaatbeheersing. In de week van 18 september 2006 tot 25 september 2006 is gewerkt aan de
klimaatbeheersing en zijn om die reden de werkzalen gesloten. Aan de gedetineerden is conform artikel 5, aanhef en onder c, van de Regeling arbeidsloon gedetineerden het basisuurloon uitbetaald.

Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Aan klager is niet het volledige salaris uitbetaald terwijl de arbeidszaal gesloten was. Eerder is het voorgekomen dat gedetineerden instemden dat er niet gewerkt werd en dan werd het basisuurloon uitbetaald. Dit keer was het de schuld van de directeur
dat klager niet kon werken maar de directeur wilde toch alleen maar het basisuurloon uitbetalen en niet de toeslag.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Er was sprake van een overmachtsituatie aan de zijde van de inrichting en daarom is geen toeslag op het arbeidsloon uitbetaald.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de problemen met de klimaatbeheersing een overmachtsituatie opleveren en dat niet aan de directeur kan worden toegerekend dat niet kon worden voorzien in een aanbod van arbeid. Hieruit volgt dat er sprake is van
een situatie als vermeld in artikel 5, aanhef en onder c, van de Regeling arbeidsloon gedetineerden en dat de directeur kon volstaan met de betaling van een tegemoetkoming die gelijk is aan het basisuurloon.
Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagcommissie worden bevestigd met aanvulling van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met aanvulling van de gronden.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.J.C. van Kamp, voorzitter, dr. J.P.S. Fiselier en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 26 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven