Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2763/GB, 23 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:23-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2763/GB

Betreft: [klager] datum: 23 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J.J.L. Maalsté, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 oktober 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager ongegrond verklaard. Dit bezwaarschrift was gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Nieuw Vosseveld te
Vught.

2. De feiten
Klager is sedert 11 september 2006 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Geerhorst te Sittard. Op 16 oktober 2006 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Het beroep tegen de bestreden beslissing is namens klager als volgt toegelicht.
Sinds de overplaatsing zit klager in een streng regime waarbij hij tussen de 20 en 23 uur per dag op cel doorbrengt. Er zijn nauwelijks mogelijkheden om zijn vriendin te bellen, terwijl zij hem zou steunen bij het afkicken, en er is ook geen
begeleiding
bij zijn afkickproces binnen de inrichting. Klager vreest dat zijn overplaatsing de thans ingeslagen goede weg ernstig zal verstoren terwijl hij juist graag na afloop van de detentie een nieuw drugsvrij leven wil opbouwen, samen met zijn vriendin.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft een indicatiestelling jovo gekregen en is daarom geselecteerd voor een jovo-h.v.b. Hij is ingesloten voor het parket Maastricht. Aangezien het jovo-h.v.b. Overmaze in Maastricht wegens verbouwingswerkzaamheden is gesloten moest er worden
uitgeweken naar een andere jovo-inrichting. Nieuw Vosseveld in Vught is dan de dichtstbijzijnde inrichting met een jovo-afdeling. De inrichting van klagers keuze, h.v.b. De Geerhorst in Sittard, beschikt helaas niet over een jovo-afdeling.

Naar aanleiding van klagers bezwaar is hij overigens gewezen op het bestaan van een Verslavings Begeleidings Afdeling (VBA) in Nieuw Vosseveld waar klager begeleiding en steun kan krijgen in zijn afkickperiode. Hij heeft echter aangegeven van deze
gelegenheid geen gebruik te willen maken.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om het beroep mondeling toe te lichten af.

4.2. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.3. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (hierna: de Regeling) worden in inrichtingen of afdelingen voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst
die
ouder zijn dan 17 jaar en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen (Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële
Inrichtingen, augustus 2001) kan worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de
leeftijd van 16 tot (indicatief) 24 jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt
indicatiestelling plaats.

4.4. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting
kunnen worden geplaatst.

Klagers indicatiestelling, waarin is aangekruist dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft sociale contacten, is echter niet nader onderbouwd. Er is evenmin een advies ten aanzien van klagers selectie overgelegd. Ook heeft de selectiefunctionaris
geen aandacht besteed aan de persoonlijke omstandigheden van klager, althans, daarvan is niet gebleken. Gelet hierop is de selectiebeslissing onvoldoende gemotiveerd.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 23 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven