Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3148/GV, 16 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3148/GV

betreft: [klager] datum: 16 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 24 november 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft klager voor de duur van zes maanden uitgesloten van verlof op basis van
fraude bij een urinecontrole. Klager heeft echter tijdens bijna drie maanden straf nog nooit een rapport gehad voor fraude. Daarom begrijpt klager de beslissing van de selectiefunctionaris niet.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager heeft in deze detentie verschillende ervaringen met vrijheden gehad. Tijdens zijn verblijf in de beperkt beveiligde inrichting Bankenbosch zijn er wisselende ervaringen met
klager en aan hem verleende vrijheden. Hij keerde meerdere malen te laat terug, waarvan éénmaal zelfs twee dagen. Een ernstig incident tijdens een weekendverlof was voor de inrichting aanleiding klager aan te zeggen de inrichting niet meer te verlaten
in afwachting van nader onderzoek. Klager heeft echter toch getracht dit te doen. Op 3 juli 2006 werd besloten om klager te plaatsen in een gesloten gevangenis. Dit was voldoende om tot het oordeel te komen dat er onvoldoende vertrouwen is om klager
vrijheden te verlenen. Op 22 oktober werd na een urinecontrole gemeld dat deze door een creatinegehalte van 1,8 wederom niet controleerbaar was. Hieruit is geconcludeerd dat klager gefraudeerd heeft met zijn urinecontrole. Dit was een aanvullende grond
om verlof te weigeren.
Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht. De directeur van de penitentiaire inrichting Oosterhoek te Grave heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag. De politie van het district Haarlemmermeer heeft aangegeven
geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier jaar met aftrek, wegens afpersing. Aansluitend dient hij twee straffen met een totale duur van 108 dagen te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 17 april 2007.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal twee verlofaanvragen indienen.

De beroepscommissie stelt vast dat klager op 6 februari 2006 niet tijdig is teruggekeerd van een aan hem verleend verlof. Ook heeft hij getracht het terrein van de inrichting te verlaten. De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheden
op zich genomen al een dusdanige contra-indicatie vormen voor verlofverlening dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigen. Derhalve kan de beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op
de weigeringsgrond zoals bedoeld in artikel 4 onder a van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI), niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. Schinkel, secretaris, op 16 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven