Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2492/JB, 16 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2492/JB

Betreft: [klager] datum: 16 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1989], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 22 september 2006 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 november 2006, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord klager en de selectiefunctionaris [...].
Als toehoorders waren aanwezig mevrouw mr. E.W. Bevaart, coördinerend secretaris Rechtspraak bij de Raad en [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de opvangafdeling van de Rijksinrichting voor Jongeren De Doggershoek te Den Helder ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 29 december 2004 gedetineerd.
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 14 december 2004 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd. De tenuitvoerlegging van de maatregel is begonnen op 29 december 2004.

Klager verbleef op een besloten afdeling van de behandelinrichting Stichting Rentray locatie Rekken.
Vanuit deze inrichting is hij geselecteerd voor de normaal beveiligde afdeling van de opvanginrichting De Doggershoek. Daarna is hij geplaatst op de normaal beveiligde afdeling van de behandelinrichting Rentray.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager is van Rekken overgeplaatst naar Den Helder. Hij is twee maanden geleden weer naar Rekken overgeplaatst na een verblijf van twee weken in De Doggershoek. Klager is het niet eens met zijn overplaatsing naar De Doggershoek. Zijn vrijheid en verlof
zijn hem op die manier afgepakt en daar is hij niet tevreden mee. Klager heeft geen groepsleider geslagen. Hij ging wel uit zijn dak en daarvoor zouden twee dagen plaatsing in een gesloten setting redelijk zijn. Hij heeft wel gescholden, maar niets of
niemand gepakt. De groepsleider was met iemand anders aan het vechten. Klager heeft één dag in de isoleercel gezeten en is toen overgeplaatst naar De Doggershoek. Over het incident in Rentray is één keer kort met hem gesproken.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing als volgt toegelicht.
Herselectie is niet in de Bjj geregeld, maar wel mogelijk in het licht van artikel 16 Bjj en artikel 8 van de Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen. Het gevaar voor de orde en veiligheid in de inrichting zijn de grond voor de beslissing.
Op het moment dat het herselectieverzoek van de directeur binnenkomt, moet de selectiefunctionaris daar gevolg aan geven. Als klager het niet eens is met de afzondering en de versie van de inrichting over het incident had hij daartegen beklag moeten
indienen. Nu het geweldsdelict onder groepsdruk plaatsvond en ook het ‘p.i.j.-delict’ van klager onder groepsdruk was ontstaan, is op voorstel van de directeur van Rentray een gesloten behandeling ingezet. Klager is bovenaan de wachtlijst voor een
gesloten behandelafdeling van Rentray gezet omdat hij midden in zijn behandeling zat.

4. Ontvankelijkheid
Nu klager alsnog vanuit De Doggershoek is overgeplaatst naar Stichting Rentray te Rekken, is de beroepscommissie van oordeel dat het belang aan zijn beroep is komen te ontvallen. Om deze reden dient klager niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn
beroep.

Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat de vraag of klager nu wel of geen geweld heeft gebruikt tegen een groepsleider in deze procedure niet aan de orde is. Klager had binnen zeven dagen na het opleggen van de ordemaatregel van afzondering in
beklag moeten gaan bij de beklagcommissie van Rentray. Alsdan had de beklagcommissie kunnen beoordelen of de directeur al dan niet op juiste gronden had kunnen beslissen klager af te zonderen. Tegen een selectievoorstel van de directeur staat overigens
geen beklag open.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, mr. A.P. van der Linden en dr. I. Weijers, leden, bijgestaan door mr. L. de Greef, secretaris, op 16 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven