Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2186/JB, 16 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2186/JB

Betreft: [klager] datum: 16 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1988], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 21 augustus 2006 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 november 2006, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord klager en de selectiefunctionaris [...].
Als toehoorders waren aanwezig mevrouw mr. E.W. Bevaart, coördinerend secretaris Rechtspraak bij de Raad en [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de behandelinrichting Stichting Justitieel Pedagogisch centrum De Sprengen te Zutphen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 mei 2004 gedetineerd. Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 3 september 2004 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (p.i.j.-maatregel) opgelegd. De tenuitvoerlegging van deze
maatregel is begonnen op 3 september 2004.

Tijdens zijn verblijf in de behandelinrichting Rentray heeft klager zich op 10 september 2005 onttrokken aan zijn behandeling. Op 5 januari 2006 is klager in afwachting van herselectie geplaatst in de opvangafdeling De Ley te Vught van j.j.i. Den
Hey-Acker. Op 18 mei 2006 is klager geplaatst in de behandelinrichting Het Keerpunt te Cadier en Keer.

Op 19 juli 2006 heeft klager verzocht te worden overgeplaatst naar de behandelinrichting De Sprengen te Zutphen.

3. De standpunten
Klager heeft het beroep tegen de afwijzing van zijn verzoek door de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klagers moeder woont in Rotterdam en is ziek. Klager toont ter zitting een brief van het UWV waaruit blijkt dat zijn moeder 80 tot 100 % is afgekeurd. Zij kan geen vervoer regelen en is afhankelijk van anderen. Klagers broer woont in Deventer. Ook
klagers broer komt niet op bezoek, want de afstand is te groot. Ook krijgt hij binnenkort een kind. Iedereen krijgt bezoek maar klager niet. Er is een vordering ingediend tot verlenging van de p.i.j.-maatregel. Klager heeft twee keer per week
telefonisch contact met zijn moeder. Hij mag ook met begeleid verlof, maar dan is Rotterdam te ver. Als klager de keuze zou hebben tussen plaatsing op lange termijn in de gewenste regio in een beperkt beveiligde inrichting of plaatsing op korte termijn
in een opvanginrichting, zou klager kiezen voor plaatsing op korte termijn. Klager wil het liefst naar Zutphen, zodat zijn broer zijn moeder kan meenemen op bezoek.
Klager zit nu in de tweede fase. In fase drie of vier mag klager naar buiten. Hij heeft uitgerekend dat hij dan nog tien maanden in Het Keerpunt moet blijven. Het doel is om bij zijn broer, waar zijn moeder twee weken per maand verblijft, in de
omgeving
te worden geplaatst.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing tot afwijzing van het verzoek als volgt
toegelicht.
Regionale plaatsing geldt ook voor jeugdigen aan wie de p.i.j.-maatregel is opgelegd. In Het Keerpunt was op korte termijn plaats voor klager. Klager heeft eerder in Rentray en Den Engh verbleven, alwaar de behandeling niet succesvol was. Klager heeft
bezwaar tegen het verblijf in een behandelinrichting met de landelijke bestemming “Licht verstandelijk gehandicapt” (LVG) en daarom is bij klager opnieuw een intelligentietest afgenomen. Op basis van de uitkomst van deze test is gekozen voor een
inrichting zonder LVG-bestemming. In het kader van een regioplaatsing zou klager in Den Hey-Acker te Breda moeten worden geplaatst. Daar is echter een wachtlijst, terwijl Het Keerpunt plaats had in verband met extra gerealiseerde capaciteit. Door
klager
daar te plaatsen kon snel met de behandeling worden begonnen. Het gaat goed met klager in het Keerpunt. Hij heeft inmiddels de begeleid verlofstatus. Volgens de verlofaanvraag zullen de eerste verloven in de regio Maastricht plaatsvinden en zal
onbegeleid verlof in de toekomst als einddoel bezoek aan huis hebben. Het is voor klager beter om over te gaan tot regioplaatsing zodra hij in aanmerking komt voor plaatsing in een beperkt beveiligde setting. Anders komt klager eerst weer in een
opvanginrichting in afwachting van behandeling; de gemiddelde wachttijd voor plaatsing op een normaal beveiligde afdeling van Den Hey-Acker is negen maanden en voor De Sprengen zes maanden. Als de behandeldoelstellingen zijn bereikt mag klager naar een
beperkt beveiligde setting. Zodra Het Keerpunt achter een verzoek van klager tot doorplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting staat, kan alvast een dergelijk verzoek worden ingediend opdat klager op een wachtlijst daarvoor kan worden
geplaatst.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de p.i.j.-maatregel. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
Klager is geplaatst op een normaal beveiligde behandelafdeling van Het Keerpunt.

Klager is na onttrekking aan zijn behandeling vanuit de opvanginrichting in de eerst beschikbare behandelinrichting geplaatst om zijn behandeling zo snel mogelijk weer te kunnen hervatten. Klager wil liever naar De Sprengen te Zutphen omdat hij daar
bezoek van zijn moeder kan ontvangen en in Het Keerpunt niet.

De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.
Hierbij is in aanmerking genomen dat het in klagers belang is dat de door zijn onttrekking onderbroken behandeling in een gesloten setting zo snel mogelijk kon worden hervat. Klager boekt daar inmiddels enige vooruitgang. Zodra sprake is van een
zodanige vooruitgang dat klager zou kunnen doorstromen naar een beperkt beveiligde behandelinrichting, kan klager in overleg met Het Keerpunt een verzoek tot overplaatsing indienen. Hij kan daarbij zijn voorkeur uitspreken voor De Sprengen te Zutphen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, mr. A.P. van der Linden en dr. I. Weijers, leden, bijgestaan door mr. L. de Greef, secretaris, op 16 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven