Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2080/GA, 12 januari 2007, beroep
Uitspraakdatum:12-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2080/GA

betreft: [klager] datum: 12 januari 2007

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 augustus 2006 van de beklagcommissie bij de gevangenis Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 november 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen, is gehoord [...], unit-directeur bij de gevangenis Zutphen.
Zowel klager als zijn raadsman hebben schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen en hebben verzocht de behandeling van de zaak ter zitting aan te houden.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat klager is geplaatst op de verslaafdenbegeleidingsafdeling (VBA), terwijl hij voor het regime van algehele gemeenschap is geselecteerd.

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De gevangenis Zutphen heeft een VBA met plaats voor 28 gedetineerden. Deze afdeling maakt onderdeel uit van het gevangenisregime. Er zijn te weinig gemotiveerde gedetineerden voor de VBA, waardoor de afdeling wordt opgevuld met ongemotiveerde
gedetineerden, de zogenaamde beddenvullers. Voor deze beddenvullers geldt het gevangenisregime. Zij worden op een wachtlijst voor een plaats op een reguliere afdeling geplaatst en zodra er een plek vrijkomt gaan zij naar een gewone afdeling.
Het rayonbureau bepaalt welke gedetineerden in de gevangenis Zutphen worden geplaatst. De directeur moet hen vervolgens binnen de inrichting plaatsen. Als een (ongemotiveerde) gedetineerde instemt met plaatsing op de VBA, dan beslist de directeur tot
plaatsing op die afdeling. Als een gedetineerde niet instemt, wordt hij niet op de VBA geplaatst. Het regime van de VBA is niet op klager van toepassing, maar bepaalde onderdelen wel. De gedetineerden van de VBA gaan apart luchten, maar bij de
recreatie
is er wel contact met andere gedetineerden. In theorie moeten de gedetineerden van de VBA gescheiden worden gehouden, maar in de praktijk is er wel contact.

3. De beoordeling
De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht en wijst derhalve het aanhoudingsverzoek van klager en zijn raadsman af.

Ingevolge de meest recente bestemmingsaanwijzing van de p.i. Achterhoek, die dateert van 16 april 2004, vallen onder de p.i. Achterhoek, perceel Verlengde Ooyerhoekweg 21 te Zutphen, de volgende inrichtingen: de Gevangenis Zutphen, het Huis van
Bewaring
Zutphen, de Gevangenis VBA Zutphen, de Gevangenis voor psychologisch onvolwassenen Zutphen en het Huis van Bewaring voor psychologisch onvolwassenen Zutphen.

Anders dan de directeur kennelijk meent vormen de gevangenis Zutphen en de gevangenis VBA niet een geheel, maar zijn deze als separate inrichtingen aangewezen. De selectiefunctionaris heeft klager geselecteerd voor de gevangenis Zutphen. De directeur
is
niet bevoegd om klager vervolgens (als beddenvuller) op de VBA te plaatsen. Deze beslissing is voorbehouden aan de selectiefunctionaris. Nu de directeur de beslissing tot plaatsing op de VBA onbevoegd heeft genomen, kan de beslissing van de
beklagcommissie niet in stand blijven. Daarom zal de uitspraak van de beklagcommissie worden vernietigd, zal klager alsnog ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag en zal dit beklag gegrond worden verklaard. Aan klager zal een tegemoetkoming worden
toegekend van € 25,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 25,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, J.L. Brand en mr. J. Lamens, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 12 januari 2007

secretaris voorzitter

Naar boven