Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/3287/STA, 29 december 2006, schorsing
Uitspraakdatum:29-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/3287/STA

betreft: [klager] datum: 29 december 2006

De voorzitter van de beroepscommissie uit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het Forensisch Psychiatrisch Instituut De Rooyse Wissel, verder de inrichting te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 64 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt), van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting, inhoudende het gedogen van een
geneeskundige behandeling (dwangmedicatie).

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de telefonische en schriftelijke inlichtingen van het hoofd van voornoemde inrichting van 27 en 28 december 2006.

1. De standpunten
Verzoeker brengt naar voren dat hij er om bekend staat dat hij veel klaagschriften indient. Hij heeft geen bedreigingen geuit. De beschikking van de inrichting klopt niet. Verzoeker is verder kerngezond. Er is geen sprake van gedragsproblemen of
zelfverminking en de door de inrichting aangehaalde feiten uit het verleden zijn niet meer van toepassing. Er is geen sprake van een gevaar in welke vorm dan ook. Er is dan ook geen reden voor het toepassen van dwangmedicatie.

Uit de inlichtingen van het hoofd van de inrichting komt naar voren dat de behandelend psychiater tot 8 januari 2007 afwezig is. De gevraagde informatie c.q. een psychische evaluatie van het huidige toestandsbeeld van verzoeker kan derhalve pas na 8
januari 2007 worden geleverd. Het toepassen van dwangmedicatie is niet spoedeisend, maar past in de lijn van de behandeling van verzoeker en is gebaseerd op de ervaringen met eerdere dwangbehandeling in de Dr. S. van Mesdagkliniek.

2. De beoordeling
Krachtens artikel 64 Bvt is schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het hoofd van de inrichting mogelijk hangende de uitspraak op het klaagschrift door de beklagcommissie. De beklagcommissie was telefonisch niet bereikbaar. Derhalve
kon
niet worden nagegaan of ten aanzien van de beslissing door verzoeker tevens een klaagschrift is ingediend. Voor de beoordeling van het schorsingsverzoek gaat de voorzitter er van uit dat verzoeker een klaagschrift heeft ingediend.

Uit de overgelegde stukken en de telefonische en schriftelijke inlichtingen van het hoofd van de inrichting is vooralsnog niet gebleken dat door het hoofd van de inrichting is besloten aan klager dwangmedicatie toe te dienen. Weliswaar is aan verzoeker
op 22 december 2006 een mededeling uitgereikt. Deze mededeling dient echter naar het voorlopig oordeel van de voorzitter te worden opgevat als een voornemen tot het toedienen van dwangmedicatie. De voorzitter leidt dit af uit het feit dat de mededeling
niet door het hoofd van de inrichting is ondertekend. Tevens wordt in de mededeling geen datum en tijdstip genoemd waarop de medicatie zal worden toegediend. Eerst op het moment dat een zodanige beslissing door het hoofd van de inrichting is genomen en
daarover ook beklag is ingediend, kan schorsing van de tenuitvoerlegging van die beslissing worden verzocht. Verzoeker kan derhalve vooralsnog niet worden ontvangen in zijn verzoek.

Ten overvloede merkt de voorzitter op dat uit de summiere gegevens thans niet is gebleken dat het toedienen van dwangmedicatie volstrekt noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 26, eerste lid, Bvt. In de reactie van 27 december 2006 van de inrichting
op het schorsingsverzoek merkt het hoofd behandeling zelfs op dat het toedienen van dwangmedicatie niet spoedeisend is, maar past in de lijn van de behandeling. Dit duidt erop dat (wellicht) minder ingrijpende beslissingen mogelijk zijn.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. S.L. Donker, voorzitter, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 29 december 2006

secretaris voorzitter

Naar boven