Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2196/GA, 15 december 2006, beroep
Uitspraakdatum:15-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2196/GA

betreft: [klager] datum: 15 december 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.W.G.J. IJsseldijk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 18 augustus 2006 van de alleensprekende beklagrechter bij het huis van bewaring (h.v.b.) Arnhem-Zuid te Arnhem,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 november 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen, is gehoord [...], unit-directeur bij het h.v.b. Arnhem-Zuid.
Hoewel klager, die zich inmiddels in vrijheid bevindt, op behoorlijke wijze was opgeroepen, is hij niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het niet reageren van de medische dienst op klagers oproepen.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht.
Het beklag ziet er op dat klager in het geheel niet is behandeld door de medische dienst aangezien zijn verzoeken om door de medische dienst te worden onderzocht kennelijk de medische dienst niet hebben bereikt. De klacht richt zich dus tegen de
directeur, nu er kennelijk sprake is van een dusdanig slechte organisatie binnen het h.v.b., dat verzoeken van gedetineerden om door de medische dienst te worden onderzocht niet bij de medische dienst terecht komen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Binnen het h.v.b. Arnhem-Zuid is sprake van een goede organisatie, waardoor de verzoeken bij de medische dienst aankomen. Klager heeft verzoekbriefjes ingevuld. Deze verzoekbriefjes worden terstond bij de medische dienst in het postbakje gedaan. Klager
is tien keer opgeroepen door de medische dienst.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat het beklag niet zozeer is gericht tegen het (niet) handelen van de medische dienst, maar tegen de omstandigheid dat de medische dienst niet heeft gereageerd op zijn verzoekbriefje en dat dit te wijten is aan de
slechte
organisatie binnen de inrichting.

Artikel 42, eerste lid, van de Pbw bepaalt dat een gedetineerde recht heeft op verzorging door een aan de inrichting verbonden arts of diens vervanger. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat de directeur zorg draagt dat de aan de inrichting
verbanden arts of diens vervanger regelmatig beschikbaar is voor het houden van een spreekuur. Dit betreft een zorgplicht van de directeur waarover gedetineerden zich kunnen beklagen. Het beklag van klager zal derhalve alsnog ontvankelijk worden
verklaard.

De directeur heeft aangevoerd dat klager meermalen door de medische dienst is opgeroepen en behandeld. Deze behandelingen vonden plaats in de periode van 10 juli 2006 tot en met 21 augustus 2006. Het klaagschrift dateert van 14 augustus 2006. De
beroepscommissie acht derhalve onvoldoende aannemelijk dat de medische dienst de verzoekbriefjes van klager niet heeft ontvangen en daarop niet heeft gereageerd. Het beklag zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, J.L. Brand en mr. J. Lamens, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 15 december 2006

secretaris voorzitter

Naar boven