Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2263/GB, 15 december 2006, beroep
Uitspraakdatum:15-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2263/GB

Betreft: [klager] datum: 15 december 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 25 augustus 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 25 mei 2005 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Roermond. Klager heeft op 8 augustus 2006 een verzoek gedaan tot overplaatsing naar het h.v.b. De Geerhorst. Op 2 oktober 2006 is hij overgeplaatst naar de
gevangenis voor beperkt gemeenschapsgeschikte gedetineerden BGG Zoetermeer.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil worden overgeplaatst naar het h.v.b. De Geerhorst omdat hij in Roermond bijna geen bezoek krijgt. Voor zijn bezoek zijn de kosten van het reizen van Sittard naar Roermond aanzienlijk. Klager wil graag regelmatiger bezoek krijgen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Via de openbaarvervoersite www.9292ov.nl heeft de selectiefunctionaris de reisafstand en reistijd onderzocht. Hieruit blijkt dat de reistijd van station Sittard tot aan de penitentiaire inrichting (p.i.) in Roermond iets meer dan een half uur is. Dit
vindt de selectiefunctionaris billijk. Daarnaast heeft hij de bezoekinformatie opgevraagd bij het bureau selectie en detentiebegeleiding (b.s.d.) van de p.i. Roermond. Hieruit blijkt dat klager vanaf zijn inschrijving in de p.i. Roermond vijfmaal
bezoek
heeft ontvangen. Echter, in de periode van 27 mei 2005 tot en met 23 januari 2006 verbleef klager in het h.v.b. Overmaze te Maastricht en in deze periode heeft klager nimmer bezoek ontvangen. De reisafstand tussen Sittard en Maastricht is korter dan de
reisafstand tussen Sittard en Roermond.
Tot slot heeft de selectiefunctionaris het b.s.d. van de p.i. Roermond verzocht om een nieuwe rapportage om zo klagers detentiegedrag opnieuw te beoordelen. Het b.s.d. meldde dat er een verzoek tot herselectie van klager is gedaan omdat hij naast zijn
door het b.s.d. als negatief bestempelde gedrag d.d. 21 september 2006 een rapport heeft ontvangen in verband met fysiek geweld jegens een medegedetineerde en het toebrengen van verwondingen. Het b.s.d. van de p.i. Roermond verzoekt om klager te
selecteren voor een regime voor beperkt gemeenschapsgeschikten.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als veroordeelde in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager heeft verzocht om overplaatsing naar h.v.b. De Geerhorst omdat Roermond voor zijn bezoek uit Sittard te ver zou. Het klopt dat klager in Roermond niet regelmatig bezoek heeft ontvangen, maar toen klager tijdelijk dichterbij Sittard was
gedetineerd, heeft hij zelfs helemaal geen bezoek gekregen. De beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 15 december 2006

secretaris voorzitter

Naar boven