Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2513/GB, 11 december 2006, beroep
Uitspraakdatum:11-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2513/GB

Betreft: [klager] datum: 11 december 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 september 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis voor psychologisch onvolwassenen (jovo-gevangenis) Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 23 maart 2006 gedetineerd. Hij verbleef op de afdeling voor psychologisch onvolwassenen (jovo-hvb) Nieuwegein. Op 6 september 2006 is hij geselecteerd voor en op 8 september 2006 geplaatst in de jovo-gevangenis Nieuw
Vosseveld.

3. De standpunten
3.1. Het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris is door klager als volgt toegelicht.
Klagers ouders zijn oud en ziek en hierdoor kunnen zij niet op bezoek komen in de inrichting waar klager nu zit. Om dit te onderbouwen heeft klager medische papieren opgestuurd. Verder was klagers eerste voorkeur De Schie in Rotterdam, dit is
dichterbij
huis, en zijn tweede voorkeur was de p.i. Zutphen omdat hij daar ook familie heeft wonen. Nu heeft hij in 13 weken slechts éénmaal bezoek ontvangen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers verzoek om hem in de p.i. Nieuwegein te plaatsen kon niet worden gehonoreerd omdat die inrichting geen jovo-gevangenis heeft. Zijn tweede keuze, de p.i. Zutphen, had op dat moment een wachtlijst. In Vught kon klager direct geplaatst worden. De
door klager opgestuurde medische verklaringen zouden op zich voldoende aanleiding geven om hem zo dicht mogelijk in de buurt van de woonplaats van zijn ouders te plaatsen (Woerden).
De p.i. Zutphen is verder van Woerden gelegen dan de inrichting in Vught waar hij thans verblijft.

4. De beoordeling
4.1. De jovo-gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor psychologisch onvolwassen mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de locatie waar hij dient te verblijven. Klager vindt Vught te ver weg voor zijn bezoek. Zutphen is echter nog
verder verwijderd van de woonplaats van zijn ouders. Dat klager De Schie in Rotterdam zou hebben opgegeven als zijn eerste keuze, blijkt niet uit het selectie-advies.
De beroepscommissie is, gelet op het bovenstaande en met name ook op de beschikbare jovo-gevangenissen, van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager heeft aangevoerd over bezoekproblemen is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel leiden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 11 december 2006

secretaris voorzitter

Naar boven