Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2813/GV, 5 december 2006, beroep
Uitspraakdatum:05-12-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2813/GV

betreft: [klager] datum: 5 december 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 26 oktober 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Klagers verlofaanvraag is nu al voor de derde keer afgewezen. De eerste en tweede keer is het verlof
afgewezen omdat klager de voorgeschreven medicatie niet innam. Hij is nu al zes maanden gestopt met zijn medicatie en zijn gedrag is net zo normaal als dat van ieder normaal functionerend mens in deze samenleving. Klager is op de IBA terechtgekomen
omdat hij even de kluts kwijt was toen zijn dierbare vader overleed. Op zo’n moment heb je niet alles op orde. Klager is inmiddels volledig hersteld en heeft zijn draai op de IBA gevonden. Het personeel van de IBA adviseert positief terzake van
verlofverlening. Zij hebben de gehele dag met klager te maken. Ook de psycholoog van de IBA heeft positief geadviseerd. Klager zal over zes maanden in vrijheid worden geteld. Hij zou dan graag willen dat hem de kans wordt gegeven om op een normale
manier terug te keren in deze samenleving. Het kan gebeuren dat mensen fouten maken en daarvan leren. Klager wil graag bij zijn familie op bezoek gaan en weer vertrouwde mensen ontmoeten.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager is van De Grittenborgh op sociale gronden overgeplaatst naar Het Schouw en vervolgens op 21 maart 2005 overgeplaatst naar de locatie Haarlem in verband met een ernstige
vechtpartij met een personeelslid. Op 2 mei 2005 is klager overgeplaatst naar de locatie Almere-Binnen en daar op de jovo-afdeling geplaatst. In de locatie Almere-Binnen ging het snel bergafwaarts. Klager zat weken in de isoleercel omdat hij zeer
achterdochtig en verward overkwam. Hij praatte veel in- en tegen zichzelf, at en dronk matig, was zeer afhoudend in contact en meende vermoord, achtervolgd en bedreigd te worden. De psychiater constateerde een zeer ernstige crisis. Er was geen sprake
van ziekte inzicht en medicatie had geen invloed. Vervolgens is hij op 5 juli 2005 opgenomen in de FOBA. Een individueel programma is noodzakelijk. Ondanks dit programma moest klager regelmatig in de isolatiecel worden geplaatst. Besloten is om klager
intern op het intensieve zorgpaviljoen te plaatsen. Gestaag verbeterde zijn gedrag en klager kon op 30 september 2005 doorgeplaatst worden naar de forensische schakelunit te Vught. Op 5 april 2006 is klager geselecteerd voor de IBA van de locatie
Zuyderbos op grond van een medische zorg en sociale indicatie in verband met bezoek uit Amsterdam. Bij binnenkomst op de IBA is klager gestopt met zijn antipsychotische medicatie. Dit was voor de schakelunit te Vught aanleiding om negatief te adviseren
terzake van verlofverlening. Vooral in situaties, waarin klager bloot staat aan veel externe prikkels, kan dit decompensatie als gevolg hebben. Klagers gedrag op de IBA lijkt te stabiliseren. Om die reden is aan de directeur van Zuyderbos het volgende
verlofplan voorgesteld:
Eerste keer begeleid verlof in Heerhugowaard gedurende een aantal uren;
Tweede keer begeleid bezoek moeder in Amsterdam;
Derde keer een dag onbegeleid bezoek aan moeder zonder overnachting;
Vierde keer twee dagen onbegeleid verlof op adres van moeder, waarbij sprake is van een overnachting;
Vijfde keer een normaal avg-verlof en
Zesde keer avg-verlof.
Het is onverantwoord om klager zonder meer met avg-verlof te laten gaan. Klager verblijft sinds 5 juli 2005 in een regime van medisch psychiatrische zorg, waarbij het noodzakelijk was om zijn gedrag te reguleren met medicatie, isolatieplaatsingen en
een
stringente structuur. In de detentieperiode, die daaraan vooraf ging, was er voortdurend sprake van bedreigingen en zelfs geweld jegens het personeel en moest hij langdurig in de isolatiecel verblijven omdat zijn gedrag niet te reguleren was.

Uit het advies van de directeur van de locatie Zuyderbos volgt dat de psycholoog en de psychiater verbonden aan de IBA geen bezwaar hebben tegen verlofverlening. Klager is weliswaar zes maanden geleden gestopt met anti-psychotica maar heeft geen
psychotische symptomen ontwikkeld. Het PMO is van mening dat verlofverlening een eerste stap in de richting van resocialisatie kan vormen. Klagers gedrag is goed. Hij is altijd correct en vriendelijk naar personeel en andere gedetineerden. Hij houdt
zich aan gemaakte afspraken. Het openbaar ministerie heeft geen executie-indicator afgegeven, de politie heeft geen bezwaar tegen het verlofadres en het verlofadres heeft positief gereageerd op de verlofaanvraag.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van vier en een half jaar met aftrek, wegens gekwalificeerde diefstal. Aansluitend dient hij 2 maanden gevangenisstraf te ondergaan. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 2 mei 2007.
Aansluitend dient hij eventueel een subsidiaire hechtenis van twee dagen te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers derde verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Het PMO ,van de IBA waar klager verblijft, heeft positief geadviseerd terzake van verlofverlening. Hoewel klager zes maanden geleden is gestopt met het gebruik van anti-psychotica gaat het hem goed en heeft hij geen psychotische symptomen ontwikkeld.
De
psychiater en de psycholoog verbonden aan de IBA zien het stoppen met de antipsychotica dan ook niet als contra-indicatie voor verlofverlening en spreken zich uit voor verlofverlening. In de inrichtingsrapportage wordt klagers gedrag zeer positief
beschreven. Hij houdt zich aan afspraken en is vriendelijk naar personeel en medegedetineerden. De politie heeft positief geadviseerd voor wat betreft het door klager opgegeven verlofadres.
De beroepscommissie is van oordeel dat, gelet op het hiervoor vermelde, de beslissing van de Minister niet op goede gronden rust. Zij zal de beslissing van de Minister vernietigen en de selectiefunctionaris opdragen om met inachtneming van deze
uitspraak binnen een termijn van twee weken (na ontvangst daarvan) een nieuwe beslissing te nemen.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Minister op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken (na ontvangst).
Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 5 december 2006

secretaris voorzitter

Naar boven