Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1792/GA, 25 september 2006, beroep
Uitspraakdatum:25-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1792/GA

betreft: [klager] datum: 25 september 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. G.V. van der Bom, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 11 juli 2006 van de beklagcommissie bij de gevangenis De IJssel te Krimpen aan den IJssel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 30 augustus 2006, gehouden in de locatie Alphen aan den Rijn, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij de gevangenis De IJssel.
Klagers raadsvrouw heeft per faxbericht laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft – voor zover in beroep aan de orde – de wijziging van het dagprogramma, ingaande op 6 maart 2006, inhoudende dat het bibliotheekbezoek de ene week vijftig minuten bedraagt en de andere week tien minuten.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Door het bibliotheekbezoek zo in te delen wordt men niet in staat gesteld om datgene te doen waar men recht op heeft. Het is niet mogelijk om in tien minuten kranten en tijdschriften te lezen. Klager heeft het liefst elke week een uur voor het
bibliotheekbezoek, maar als dat niet kan, wil hij iedere week een half uur.
Het verbaast klager niet dat de leden van de gedetineerdencommissie het eens zijn met de huidige verdeling van bibliotheekmomenten, want deze leden hebben allemaal een “voordeelbaantje”. Als ze niet instemmen met deze verdeling zijn ze hun baantje
kwijt. De meeste gedetineerden zijn het net als klager niet eens met het feit dat het bibliotheekbezoek de ene week tien minuten duurt en de andere week vijftig minuten. Klager legt lijsten met handtekeningen van deze gedetineerden over aan de
beroepscommissie. Landelijk bedraagt een bibliotheekbezoek elke week dertig minuten. Daarover zijn geen klachten, terwijl over de verdeling van het bibliotheekbezoek in de gevangenis De IJssel wel klachten zijn.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
In het dagprogramma zijn per week dertig minuten gereserveerd voor bibliotheekbezoek. Ook de personeelsbezetting is daarop afgestemd. Voorheen kon men één uur in de twee weken naar de bibliotheek. De beklagcommissie heeft opdracht gegeven om te zorgen
voor wekelijks bibliotheekbezoek. De inrichting wil gedetineerden één lang bibliotheekmoment geven omdat daar, zoals is gebleken uit overleg met de gedeco, behoefte aan was. Dan kunnen bijvoorbeeld kranten en/of tijdschriften worden ingezien. In de
praktijk is gebleken dat tien minuten voldoende zijn om boeken terug te brengen en te lenen. Vanuit de gedeco is een positief bericht ontvangen. Enige tijd terug is slechts een soortgelijke klacht als de onderhavige door de beklagcommissie behandeld en
gegrond verklaard. Ook vanuit de bibliotheek is positief gereageerd. Per saldo is er per week een bibliotheekbezoek van dertig minuten. Er is geen personeel en geld voor een langer bezoek. Nu sluiten de bibliotheekmomenten van tien en vijftig minuten
qua begeleiding goed op elkaar aan. Het is een kleine moeite om terug te gaan naar de verdeling van dertig minuten per week. Dit is ook met de gedeco besproken en toen bleek dat de voorkeur uitging naar de verdeling van vijftig en tien minuten. Met de
huidige indeling van bibliotheekmomenten is zo goed mogelijk aan de wensen van gedetineerde tegemoet gekomen.

3. De beoordeling
Op grond van artikel 3.6 van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen heeft een gedetineerde recht op het wekelijks gebruik maken van een bibliotheekvoorziening. Het is aan de directeur om aan deze bepaling nadere invulling te geven.
Voldoende aannemelijk is geworden dat een bibliotheekbezoek van tien minuten voldoende is om het meest noodzakelijke te kunnen doen. Daarbij neemt de beroepscommissie in aanmerking dat de directeur voldoende zorgvuldigheid heeft betracht door dit zowel
met de gedeco als met het bibliotheekpersoneel te bespreken.
Gelet op het vorenstaande moet de wijziging van het dagprogramma ten aanzien van het bibliotheekbezoek niet onredelijk of onbillijk worden geacht. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en L. Diepenhorst MPA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 25 september 2006

secretaris voorzitter

Naar boven