Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1002/GB, 29 juni 2006, beroep
Uitspraakdatum:29-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1002/GB

Betreft: [klager] datum: 29 juni 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, alsmede twee aanvullingen daarop, ingediend door
mr. J. Elte, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 april 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 21 oktober 2005 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Zwolle. Op 6 april 2006 is hij geplaatst in de gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wil zijn detentie in de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard uitzitten omdat de afstand voor zijn familie vanuit Amsterdam aanzienlijk korter is en de met de reis gepaard gaande kosten ook lager zijn. Klagers partner ontvangt een
bijstandsuitkering en zijn moeder, die inmiddels 80 jaar is, heeft een AOW-uitkering. Zijn broer moet voor een bezoek in Vught, omdat hij een fulltime baan heeft, een hele dag verlof opnemen.
Een voormalig celgenoot van klager is wel in de gevangenis Zuyderbos geplaatst, zodat sprake is van rechtsongelijkheid.
Ten slotte is klagers project terugdringen recidive in de gevangenis Nieuw Vosseveld beëindigd, zodat er geen grond meer is zijn detentie aldaar voort te zetten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is afgestraft en komt om die reden in aanmerking voor plaatsing in een gevangenis. Klager is geplaatst in de gevangenis Nieuw Vosseveld omdat daar spoedig een plaats beschikbaar was, terwijl de gevangenis Zuyderbos een lange wachtlijst kende met
weinig doorstroming. Het bureau selectiefunctionarissen is mede verantwoordelijk voor een goede benutting van de capaciteit. De inrichtingen in de omgeving van Amsterdam kennen een lange wachttijd. Niet is gebleken dat het bezoek fysieke problemen
ondervindt bij het bezoeken van klager. Problemen ten aanzien van het bezoek zijn inherent aan een detentie.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis/ISD Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking
komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. Gelet op de strekking van het adviesrapport van de Reclassering Nederland, Regio midden- en oost-Nederland wordt klager in
overweging gegeven een verzoek tot overplaatsing in te dienen, teneinde -zomogelijk, dit ter beoordeling van de selectiefunctionaris- op de wachtlijst voor de gevangenis Zuyderbos geplaatst te kunnen worden.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 29 juni 2006

secretaris voorzitter

Naar boven