Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1729/GM, 21 november 2006, beroep
Uitspraakdatum:21-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1729/GM

betreft: [klager] datum: 21 november 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan het huis van bewaring (h.v.b.) Zuyderbos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 3 juli 2006 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Klager en de inrichtingsarts zijn uitgenodigd om ter zitting van de beroepscommissie van 13 oktober 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam te worden gehoord.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorggedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. De inrichtingsarts verbonden aan het h.v.b. Zuyderbos heeft telefonisch laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur van 12 maart 2006, betreft:
a. het niet arbeidsongeschikt verklaren van klager;
b. het niet adequaat behandelen van klachten aan nek, been en rug.

2. De standpunten van klager en de inrichtingsarts
Klager heeft zijn klacht als volgt toegelicht. Klager was voor zijn huidige detentie arbeidsongeschikt verklaard. In de inrichting wordt hij echter verplicht om te werken. Klager wordt niet geholpen voor zijn klachten aan zijn nek, rug en linkerbeen.
Hij kan niet te veel lopen en ook niet te lang zitten. Klager moet geopereerd worden. Hij is in drie ziekenhuizen geweest waar men de operatie niet kon uitvoeren. De aan hem verstrekte medicijnen werken niet. Pas nadat klager wordt gekraakt komt het
gevoel terug. Klager loopt al ongeveer vier jaar met deze klachten. Het wordt er alleen maar slechter op. De inrichtingsarts heeft klager niet onderzocht.

De inrichtingsarts heeft het volgende standpunt ingenomen. Klager heeft de adviezen van de medische dienst niet altijd accuraat opgevolgd. Klager wil arbeidsongeschikt worden verklaard. Dit druist in tegen het advies van de inrichtingsarts. In verband
met klachten van stijfheid is het beter dat klager wat in beweging blijft. Bij deze klachten is arbeid geen contra-indicatie.

3. De beoordeling
a.
Klager meent dat hij arbeidsongeschikt is en ten onrechte moet werken. Een eventuele arbeidsongeschiktheidsverklaring van voor klagers detentie doet niet af aan de zelfstandige beoordeling die de inrichtingsarts heeft te maken met het oog op de in die
inrichting te verrichten arbeid. Uit de stukken waaronder het medisch dossier is niet gebleken dat deze beoordeling onzorgvuldig is geweest. Klager is op 13 maart 2006 door de inrichtingsarts onderzocht. Hierbij zijn geen uitvalverschijnselen
geconstateerd. Klager is wat stijf in zijn bewegelijkheid en verwezen naar de fysiotherapie. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

b.
Uit het medisch dossier komt naar voren dat klager omtrent zijn klachten de adviezen van de inrichtingsarts niet nauwgezet opvolgt. Klager volgt niet regelmatig fysiotherapie. Ook neemt hij zijn medicatie niet trouw in. Verder vermeldt het medisch
dossier dat klager niet geïndiceerd is voor een operatie. De beroepscommissie is gelet op het voorgaande van oordeel dat het handelen van de inrichtingsarts niet kan worden aangemerkt als in strijd met de in artikel 28 Pm neergelegde norm. Het beroep
zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van de onderdelen a en b ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, J.G.J. de Boer en drs. M.F. van Brederode-Zwart, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 21 november 2006

secretaris voorzitter

Naar boven