Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1945/GA, 9 november 2006, beroep
Uitspraakdatum:09-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1945/GA

betreft: [klager] datum: 9 november 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

een afdelingshoofd van de detentieboot Reno te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak van 25 juli 2006 van de beklagcommissie bij de detentieboot Reno, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende het onnodig lang wachten in een transportcel,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft klager in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en de directeur van voormelde detentieboot om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het beroep is ingesteld door [...], afdelingshoofd bij de detentieboot Reno, die bij besluit van 31 oktober 2005 is aangewezen als vervanger van de directeur bij de uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Pbw.
Artikel 69, eerste lid, van de Pbw bepaalt dat tegen de uitspraak van de beklagcommissie beroep kan worden ingesteld door, voor zover in deze van belang, de directeur door het indienen van een beroepschrift. De directeur kan blijkens artikel 5, tweede
lid, van de Pbw ambtenaren en medewerkers machtigen tot uitoefening van de hem bij deze wet gegeven bevoegdheden. Van een machtiging tot het instellen van beroep door het afdelingshoofd is niet gebleken. Het beroep zal daarom niet-ontvankelijk worden
verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 9 november 2006

secretaris voorzitter

Naar boven