Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1610/GB, 31 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:31-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1610/GB

Betreft: [klager] datum: 31 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. R. Malewicz, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 20 juni 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zuyderbos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 26 april 2005 gedetineerd. Hij verbleef in het h.v.b./ ISD Amsterdam. Vanuit dit h.v.b. is hij inmiddels geselecteerd voor en op 4 augustus 2006 geplaatst in de gevangenis Alphen aan de Rijn, waar een regime van algehele
gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Zuyderbos als volgt toegelicht.
Vanwege een ziekte is het verblijf in slecht geventileerde ruimtes voor klager zeer ongezond. De gezondheid van klager is zorgwekkend. Hij heeft veel pijn, die slechts met morfine kan worden behandeld. De slechte luchtkwaliteit in het h.v.b./ ISD
Amsterdam zou mede debet kunnen zijn aan de toestand van klager. Het feit dat klager reeds eerder is overgeplaatst, kan geen reden zijn om hem nu niet nogmaals over te plaatsen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is eind 2005 ook al overgeplaatst in verband met zijn ziekte. Daarbij kwam dat klagers huisarts ook als arts verbonden is aan de inrichting in Amsterdam zodat klager daar goed behandeld kon worden. Het argument om klager nu over te plaatsen
omdat
hij verwacht dat de luchtkwaliteit in Heerhugowaard beter zou zijn, is onvoldoende onderbouwd. Mocht immers blijken dat de luchtkwaliteit daar niet beter is, dan zal klager opnieuw een overplaatsingverzoek indienen en het kan toch niet de bedoeling
zijn
dat klager telkens om reden van een betere luchtkwaliteit overgeplaatst wordt.

4. De beoordeling
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Er is immers niet aannemelijk gemaakt dat de
luchtkwaliteit in de h.v.b. Zuyderbos daadwerkelijk beter zou zijn dan die in het h.v.b./ ISD Amsterdam. Bovendien kan klager in het h.v.b./ ISD Amsterdam worden behandeld door zijn eigen huisarts, hetgeen eerder een overplaatsing naar het h.v.b./ ISD
Amsterdam rechtvaardigde.

5 De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van D.C. Carsten, secretaris, op 31 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven